Wiki Linkat

Preparació de maquetes Linkat

De Wiki Linkat

Nota: Aquesta recepta es pot aplicar er les versions de Linkat: 2,3,4 i edu 11.4


Image:Exemple.jpg

Per clonar màquines Linkat hem de dur a terme unes modificacions amb l'objectiu que el nostre model a clonar sigui el més genèric possible.

1- S'ha d'editar com a root el fitxer: /etc/fstab

Dins d'aquest fitxer es substituirà les entrades següents (o similars):

/dev/disk/by-id/ata-VBOX_HARDDISK_VB8f16db5e-ea7b53b9-part2 / ext3 acl,user_xattr 1 1
/dev/disk/by-id/ata-VBOX_HARDDISK_VB8f16db5e-ea7b53b9-part1 swap swap defaults 0 0

Per la seva alternativa clàssica.

En el cas de discs PATA, la nomenclatura a fer servir és: hda (màster de l'IDE 0), hdb (esclau de l'IDE0), etc.

/dev/hda2 / ext3 acl,user_xattr 1 1
/dev/hda1 swap swap defaults 0 0

En el cas de discs SATA, la nomenclatura a fer servir és: sda, sdb, etc.

/dev/sda2 / ext3 acl,user_xattr 1 1
/dev/sda1 swap swap defaults 0 0

Si es visualitza el contingut del fitxer /proc/partitions es podrà determinar el tipus de disc:

cat /proc/partitions

2- S'ha d'editar el fitxer: /boot/grub/menu.lst

Farem la operació equivalent substituint les referències a:

root=/dev/disk/by-id/ata-VBOX_HARDDISK_VB8f16db5e-ea7b53b9-part2

Per:

(Disc PATA):

root=/dev/hda2


(Disc SATA):

root=/dev/sda2


3- Canviar el nom al fitxer /etc/sysconfig/network/ifcfg-eth-id-08:00:27:e5:b3:95 a /etc/sysconfig/network/ifcfg-eth0 Nota: la numeració que apareix darrere de eth-id-xx:xx:xx:xx canvia en cada cas per la qual cosa s'ha d'adaptar al vostre cas.

4- En Linkat 2.x, cal eliminar el fitxer:

/etc/udev/rules.d/30-net_persistent_names.rules

5- En Linkat 3 i Linkat 4, cal eliminar el fitxer:

/etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules

6- El darrer pas consisteix en modificar el contingut del fitxer:
/boot/grub/device.map

El contingut d'aquest fitxer fa referència a l'identificador del disc dur per la qual cosa s'ha de modificar perquè ho faci d'una forma més genèrica. Així doncs, si el fitxer device.map té aquest contingut:

(hd0)	/dev/disk/by-id/ata-Maxtor_6V160E0_V3961AEG

primer de tot s'haurà de mirar el nom del dispositiu amb l'ordre:

lssci

[2:0:0:0]    disk    ATA      Maxtor 6V160E0   VA11  /dev/sda

i determinar-ne el nom genèric del disc dur.

En el cas d'aquest exemple, la referència al disc dur es fa a través del nom: sda. Així doncs, després de fer la modificació, el fitxer device.map farà referència al dispositiu /dev/sda en comptes de la cadena /dev/disk/by-id...

(hd0)	/dev/sda