Wiki Linkat

Owncloud

De Wiki Linkat

Owncloud és un servei d'allotjament d'arxius multiplataforma en el núvol. El servei permet als usuaris emmagatzemar i sincronitzar arxius en línia i entre ordinadors i compartir arxius i carpetes amb altres

El client d'Owncloud permet als usuaris deixar qualsevol arxiu en una carpeta designada. Aquest arxiu és sincronitzat en el núvol i en tots els altres ordinadors del client d'Owncloud. Els arxius dins la carpeta d'Owncloud poden llavors ser compartits amb altres usuaris o ser accedits des de la pàgina web d'Owncloud. Així mateix, els usuaris poden gravar arxius manualment per mitjà d'un navegador web.

Contingut

Linkat edu 14.04 Servidor de centre

El projecte Linkat ha desenvolupat el paquet linkat-owncloud que configura automàticament el servei d'Owncloud a un Servidor de centre Linkat edu 14.04.

El servei Owncloud només és disponible pel port 10443 amb connexió segura HTTPS. Si el servidor té la IP 192.168.0.240, aquesta seria la URL per entrar a l'Owncloud:

L'usuari administrador de l'Owncloud és lnadmin (LNADMIN).

L'Owncloud es configura contra el servidor LDAP del servidor de centre, per tant cada usuari del servidor disposa d'un compte d'owncloud independent amb el seu nom d'usuari i la seva contrasenya.

Instal·lació

Per realitzar la configuració automàtica, s'ha d'instal·lar el paquet linkat-owncloud al Servidor de centre Linkat edu 14.04 i l'únic requisit és que el servidor de centre estigui correctament configurat i funcionant:

sudo apt-get update && sudo apt-get install linkat-owncloud


També es pot instal·lar el paquet linkat-owncloud a través del gestor de paquets Synaptic que es troba al menú:

Aplicacions-> Eines del sistema-> Administration-> Gestor de paquets synaptic

Configuració

L'Owncloud es configura automàticament en un servidor de centre en funcionament en el moment de realitzar la instal·lació del paquet linkat-owncloud.

Si el servidor de centre no es troba configurat, el configurador de l'Owncloud no s'executarà.

Manual

Una vegada estigui configurat el Servidor de centre es pot executar el configurador automàtic de l'Owncloud executant l'ordre següent:

sudo linkat-owncloud

Millores de l'Owncloud a la Linkat edu 14.04

L'Owncloud recomana habilitar el "Memory cache" per millorar el rendiment del sistema. Per habilitar aquesta opció s'ha de fer l'actualització del paquet php5-apcu.

Per instal·lar la versió correcte del paquet s'ha d'obrir el programa Synaptic i cercar el paquet php5-apcu.

La versió que es troba instal·lada és la 4.0.2 i l'Owncloud necessita la versió 4.0.7.

S'ha d'anar al menú Paquet / Força la versió


A la següent pantalla s'ha de seleccionar al desplegable la versió 4.0.7 del repositori Trusty-backports.


S'ha de pressionar la tecla Força la versió per iniciar la instal·lació del paquet.

Una vegada instal·lat el paquet necessari cal editar el fitxer /var/www/owncloud/config/config.php i afegir el contingut següent:

'memcache.local' => '\OC\Memcache\APCu', 

Ara només queda reiniciar el servei de pàgines web per aplicar els canvis o reiniciar el servidor.

sudo service apache2 reload
sudo service apache2 restart

Linkat edu 11.4 Servidor de centre

Owncloud s'incorpora com a nova funcionalitat al servidor de centre de la Linkat edu 11.4. La seva instal·lació es realitza per defecte i és plenament funcional després d'aplicar el script del servidor de centre.

Per iniciar sessió s'ha d'obrir un navegador i escriure la IP del servidor de centre i connectar al port 10443. A l'exemple s'agafa per defecte la IP 192.168.0.240, si el teu servidor disposa d'una altra IP, s'ha de modificar per poder connectar.

https://192.168.0.240:10443


Per poder treballar només s'ha d'iniciar sessió amb un usuari LDAP del servidor. Es poden crear nous usuaris directament des del YaST / User and Group Management.


L'accés i ús del servei owncloud està lligat amb la base de dades LDAP i gràcies a  aquest enllaç no només podem entrar sino que també podem compartir fitxers amb el grups Alumnat, Professorat...


Administració de l'Owncloud a la Linkat edu 11.4

Tot i que l'owncloud és totalment operatiu després d'executar el script del servidor de centre, potser es necessari realitzar alguna tasque d'administració. Per administrar l'Owncloud es disposa de l'usuari admin, però aquest usuari es troba inhabilitat per defecte. Per iniciar sessió amb l'usuari admin s'ha de configurar una contrasenya. A l'escriptori de l'usuari lnadmin trobaràs el directori Eines d'administració i a dins una icona per modificar la contrasenya de l'usuari admin de l'owncloud.


"Important: Cal accedir prèviament via web a l'owncloud abans de modificar la contrasenya de l'usuari admin. Això evita que el servei ownlcoud entri en manteniment."


Idioma

A l'Owncloud es pot modificar l'idioma i posar el Català, per realitzar aquesta tasca s'ha d'iniciar sessió amb l'usuari, fer clic a sobre del nom d'usuari a la part superior esquerra i s'obrirà un desplegable on s'ha de fer clic a Personal. A la pàgina que s'obre veureu l'opció d'idioma i es pot seleccionar el Català o qualsevol altre idioma.


Errades a la Linkat edu 11.4

  • Mode manteniment owncloud
    Una de les errades més típiques és l'activació del mode manteniment, per solucionar aquest problema s'ha d'editar el fitxer /srv/www/htdocs/owncloud/config/config.php i modificar la línia de mode manteniment a false.
    Refresca la web de l'owncloud i ja funcionarà correctament.


Dispositius mòvils

També podem configurar un client d'owncloud. Elegiu l'opció que s'ajusti al vostre dispositiu mòvil ( android o iOS)

https://owncloud.com/products/mobileapps/Linkat edu 12/14/16.04

El paquet owncloud-client es troba als repositori de la Linkat. Amb el gestor de paquets synaptic es pot realitzar la instal·lació del client d'escriptori Owncloud. Aquest client d'escriptori s'instal.la al menú:


Aplicacions-> Accessoris-> ownCloud desktop sync client


La primera vegada que s'executa el programa, es demana la URL d'accés al servidor Owncloud. En el cas del servei Owncloud del servidor Linkat, aquesta URL:

https://192.168.0.240:10443
Un cop introduïda la URL, es mostra una pantalla amb informació relacionada amb el certificat digital. Aquesta pantalla s'ha d'acceptar per poder continuar amb el procés de configuració del client d'escriptori Owncloud.


Tot seguit es demanen les credencials de l'usuari del servidor OwnCloud amb el qual es vol realitzar la connexió:


La pantalla següent permet escollir la informació que es compartirà amb el servidor Owncloud i amb quina carpeta local se sincronitzarà la informació:La darrera pantalla permet obrir la carpeta local de l'Owncloud o bé accedir a través del navegador al servidor:

A partir d'aquest moment, els fitxers que es desin en la carpeta Owncloud (/home/usuari/ownCloud) se sincronitzaran automàticament amb el servidor.


Accés per protocol webdav al servidor Owncloud

L'accés a les dades del servei OwnCloud pot realitzar-se a través del protocol webdav suportat per l'escriptori gnome. Per fer aquesta connexió, cal escriure a la finestra del navegador de fitxers la URL següent:

davs://192.168.0.240:10443/remote.php/webdav


Quan s'estableixi la connexió per primera vegada amb el servidor es demanarà un usuari i contrasenya del servidor Owncloud. Tot seguit, la connexió es mostra a la banda esquerra de la finestra del navegador de fitxers nautilus:

Linkat edu 11.04

Es recomana accedir al servei OwnCloud a través de navegador web ja que el client d'escriptori per a opensuse no gestiona correctament els certificats SSL.


Cal recordar que la URL per accedir al servei Owncloud via web és:

https://192.168.0.240:10443