Wiki Linkat

Ordres més utilitzats

De Wiki Linkat

Aquestes ordres realitzen operacions que pot necessitar qualsevol usuari.

Contingut

Ajuda

man mostra manual del comando que li indiquem

--help dóna una ajuda dels comados


Arxius i directoris

ls llista els arxius i directoris

sort ordena alfabéticamente una llista d'arxius

mkdir crea un directori

rmdir esborro directoris

cd canvi de directori

pwd mostra el path actual

tree mostra l'estructura de directoris i arxius en forma grafica

cp copio arxiu

rm esborro arxius

mv moc o renombro arxius i directoris

less veig el contingut dels arxius

cat veig el contingut dels arxius o un diversos arxius

split partir fitxers

touch canvio la data dels arxius

find busco arxius

locate localitzo arxius

whereis mostra la ubicació d'un arxiu

file em diu que tipus d'arxiu és

whatis mostra descripció de l'arxiu

wc compte lineas paraules o caràcters en un arxiu

grep busco un text en arxius

head mostra l'inici d'un arxiu

tail mostra el final d'un arxiu

tr reemplaça caràcters en un fitxer de text

set canvia una cadena de caràcters per una altra

join creua la informació de dos arxius i mostra les parts que es repeteixen

paste pren la primera linea de cada arxiu i les combina per a formar una linea de sortida

uniq elimina lineas repetides adjacents de l'arxiu entrada quan còpia a l'arxiu sortida

cut serveix per a seleccionar columnes d'una taula o camps de cada linea d'arxiu

ln crea enllacis a arxius o carpetes

diff mostra les diferències entre dos arxius

fuser mostra que usuari té en ús o bloquejat un arxiu o recurs

tar empaqueto arxius

gzip comprimeix arxius gz

gunzip descomprime arxius gz

compress comprimeix arxius Z

uncompress descomprime arxius Z

chmod canvio permisos a arxius i directoris

chown canvi de propietari

chgrp canvi de grup

Usuaris

adduser agrego nou usuari

useradd agrego nou usuari

userdel esborra un usuari

passwd permet canviar la contrasenya

whoami mostra el nom d'usuari

logname mostra el nom d'usuari

finger dóna informació d'usuari

chfn canvia la informació del finger

who mostra els usuaris del sistema

w mostra un detall dels usuaris

last informació dels últims usuaris que han usat el sistema

mail programa de correu

write mana un missatge a la pantalla d'un usuari

mesg actiu o desactivo rebre missatges

wall missatge a tots els usuaris

talk establir una xerrada amb un altre usuari

set dóna informació sobre l'entorn de l'usuari

addgroup agrego nou grup

groupadd agrego nou grup

chown canvia el propietari d'un fitxer


Processos

top mostra els processos que s'estan executant i permet matar-los

ps mostra la llista de processos de l'usuari

ps aux mostra la llista de processos de la maquina

kill mata procés per PID

killall mata procés per nom

fg porta a primer plànol un procés parat o en segon pla

bg posa un procés en segon pla

& col·locat al final de la linea de comando executa en segon pla

nice ajusta la prioritat d'un procés de -20 a 19


Discos

mount munto un disc

umount desmunto un disc

df mostra l'espai lliure dels discos

du mostra l'espai usat pel disc o un directori

mkfs formateo un disc

fsck estat del disc

fdisk gestió de particiones


Sistema

rlogin es connecta a una altra maquina de forma remota (remote login)

rsh es connecta a una altra maquina de forma remota (remote shell)

ftp es connecta a una altra maquina pel protocol ftp

reboot reinicia la maquina

halt apaga el sistema

shutdown apaga el sistema

init 0 apaga la maquina

init 6 reinicia la maquina

uptime mostra el temps transcorregut d'encesa la maquina

exit tanco sessió actual

logout surto del sistema

nohup proporciona immunitat enfront de ruptures de comunicació i abandons en execució de comandos

dmesg mostra missatges de l'arrencada de l'ordinador

history mostra tots els comandos digitados per l'usuari

uname dóna informació del sistema operatiu

tee copia l'entrada estandar a la sortida estàndard i a un arxiu

host mostra l'adreça IP del servidor en una xarxa local ej: host malpelo.univalle.edu.co => 192.168.31.5

hostname mostra el nom del servidor

umask mostra i permet canviar la màscara d'usuari

chroot canvia l'arrel perquè root executi alguna cosa en forma particular

chsh canvia el login shell

free estat de la memòria

date mostra data i hora actual

calc mostra calendari

clear esborro la pantalla

at executa un comando més tard

env veure variables d'entorn

export permet l'ús de variables per programes en tots els camins de l'usuari

modprobe càrrec modulo

startx arrenca el servidor x

xev mostra els esdeveniments de les tecles i el ratolí

lspci mostra els perifèrics connectats al pont pci

lsmod mostra els modulos carregats en el sistema

alias crear un alias. Un comando llarg abreviado en poques lletres

unalias esborrar un alias

bc calculadora

mc executa Midnight Commander

xkill mata una finestra grafica

rpm instal·la els paquets rpm RedHat

kernelcfg manejo els modulos carregats en el kernel

insmod inserta modulos en el kernel

rmmod elimina modulos del kernel

updatedb actualitza la base de dades interna d'arxius

sh canvia al bash shell

setxkbmap per si no funcionen les tecles amb AltGr en manera X


Xarxa

netstat mostra estat de la xarxa

ifconfig mostra la configuració del dispositiu de xarxa

iwconfig mostra la configuració del dispositiu de xarxa inalámbrico

nmap escanea la xarxa i mostra els ports que es troben disponibles ej: nmap malpelo.univalle.edu.co/ahbarome/ => 80/tcp open http

ping faig ping

nslookup em dóna la IP del nostre servidor DNS (Servidor predeterminat: UnKnown Address: 192.168.1.1)

telnet em connecto a un equip Remotamente

netconf configuro la xarxa

ntop mostra els processos de la xarxa

route -n mostra la taula de rutes


Impressores

lpq mostra cues d'impressió

lpc status estat d'impressores

lprm eliminar un treball de la cua d'impressió

printtool configuro impressora

pr imprimeix un arxiu

jobs mostra els treballs que estan en una cua d'impressió


Combinació de tecles

ctrl+l esborra pantalla

ctrl+alt+F1canvi de consola

ctrl+F1 canvi d'escriptori

ctrl+z suspenc procés

ctrl+d final d'arxiu EOF - cancel·la

ctrl+c acaba procés en execució - cancel·la

tab completa nom de carpetes o arxius

ctrl+Alt+backspace tanca X; és a dir, surt del sistema X i torna a la consola


Símbols

path des de l'arrel a l'home - alt+126

. directori actual

.. directori superior a l'actual

| pipe - canonada - redirecciona comandos - alt+124

> redirecciono un comando - alt+62

< redirecciono un comando - alt+60

& col·locat al final de la linea de comando executa en segon pla

&& ordre1 && ordre2 / si ordre1 acaba OK s'executa ordre2 || ordre1 || ordre2 / si ordre1 NO acaba ok s'executa ordre2

FONT | http://www.wikilingua.net


Més informació