Wiki Linkat

Mapes conceptuals

De Wiki Linkat

Contingut

Què és un mapa conceptual?

Segons la definició de J. D. Novak i A. J. Cañas, els mapes conceptuals són eines gràfiques per a organitzar i representar el coneixement (La teoría subyacente a los Mapas conceptuales i a cómo construirlos). És una representació gràfica que té com a objectiu la plasmació de la interrelació de les idees o conceptes que una persona té sobre un tema. En el cas de l'ensenyament, explicita el procés d'aprenentatge de l'alumnat. [1]

Imatge:mapaconceptual1.png

Imatge amb més resolució

Mapa conceptual i aprenentatge significatiu

Aquesta tècnica va ser creada per J.D. Novak i divulgada a través del seu llibre Learning How to Learn (escrit amb D.B. Gowin. Cambridge: Cambridge University Press. 1984). Es basa en les teories sobre psicologia de l'aprenentatge de David Ausubel segons les quals el coneixement es construeix facilitant l'establiment de relacions significatives entre els coneixements previs i els nous. Per tal que es produeixi l'aprenentatge significatiu, cal que:

  • La informació que s'ha d’aprendre es presenti de manera conceptualment clara perquè pugui relacionar-se amb els coneixements previs de l’estudiant.
  • L’estudiant tingui coneixements previs que puguin relacionar-se amb la informació nova que ha d’aprendre.
  • L’estudiant prengui la decisió d’aprendre de manera significativa.

Ausubel va fer servir els mapes conceptuals per comprovar si els estudiants aprenien significativament i de quina manera ho feien. Sobre aprenentatge significatiu: http://www.aprendizajesignificativo.es/ http://www.aprendizajesignificativo.es/

Carcaterístiques dels mapes conceptuals

  • Selecció

El mapa conceptual ha de sintetitzar els aspectes més significatius d'un tema i, per tant, cal triar prèviament quins conceptes s'utilitzaran.

  • Jerarquia

Els conceptes es disposen de dalt a baix a partir d'un concepte base, la idea central del mapa. De cada concepte poden sortir diverses paraules d'enllaç que lliguin diferents conceptes. Els conceptes aniran de generals a específics i els exemples se situaran al final. Es poden utilitzar enllaços des dels conceptes a recursos externs.

  • Impacte visual

El mapa ha de permetre captar ràpidament la idea global, així com les relacions entre conceptes clau. Cal també, que afavoreixi una retenció a llarg termini. És interessant fer servir imatges, colors, tipus de línia que contribueixin a aquests objectius.

Elements que el formen

  • Conceptes

Els conceptes són les idees o paraules clau.

Es representen en un gràfic de forma ressaltada. Normalment són substantius o sintagmens nominals. No s'han de repetir.

  • Paraules d'enllaç

Enllacen els conceptes i en mostren les relacions. Són preposicions, adverbis, conjuncions i sintagmes verbals.

  • Proposicions

Una proposició és el resultat de dos conceptes lligats per una paraula d'enllaç. Les proposicions han de tenir sentit complet. Afirmen o neguen alguna cosa d'un concepte.

  • Enllaços creuats

Marquen les relacions entre dos conceptes que se situen en segments diferents del mapa conceptual, és a dir, lliguen conceptes que no es relacionen jeràrquicament. Cal no abusar-ne, perquè l'excés podria dificultar-ne la comprensió.

Imatge:mapaconceptual_2.png

Formació Adults

CmapTools UJI

Elaborat a partir d'un text de Pilar Cabellos i Carme Moreso