Wiki Linkat

LTSP5 Linkat3

De Wiki Linkat

LTSP són les sigles de Linux Terminal Server Project (pàgina web oficial http://www.ltsp.org). Amb LTSP és possible reutilitzar maquinari antic fent-lo servir com a terminal lleuger. A partir de la versió 5 de LTSP, les distribucions s'han fet càrrec d'implementar LTSP. Així, per a openSuSe, la URL al projecte Kiwi-LTSP es troba a: http://en.opensuse.org/Ltsp


La instal·lació de la versió 5 de LTSP es realitza, des de Linkat 3, instal·lant el paquet:


kiwi-ltsp-prebuilt


Per poder instal·lar aquest paquet, caldrà afegir els repositoris: LTSP i Virtualization. L'addició d'aquests repositoris es fa a través del mòdul de YaST Software Repositories. Un cop obert aquest mòdul, s'afegeix un nou repositori de la comunitat i, de la llista de repositoris mostrada, se seleccionen els repositoris: LTSP i Virtualization


Configuració de la versió 5 de LTSP:


Nota: Al mòdul 8 del curs telemàtic D83 trobareu una descripció més detallada sobre el procés d'instal·lació del servidor de terminals LTSP.


Per configurar la versió 5 de LTSP es poden seguir les indicacions que hi ha a:

http://en.opensuse.org/LTSP/Configuration


o bé seguir les instruccions següents que són un resum de l'enllaç a la pàgina web d'opensuse


Un cop instal·lat el paquet kiwi-ltsp-prebuilt, s'ha d'anar a l'editor de /etc/sysconfig que es troba al YaST dins de l'apartat System (Menú: Sistema-> Sistema-> YaST-> System-> Editor de /etc/sysconfig). Un cop obert l'editor de /etc/sysconfig, s'ha d'anar a: Kiwi-ltsp tal i com es mostra a la figura següent:


Image:Ltsp sysconfig.png

S'han d'emplenar els camps que fan referència a la configuració de la xarxa com ara la IP del servidor, la porta de sortida i les IPs dels DNS. Cal seleccionar la interfície correcta per al DHCP.

Els paràmetres que s'han de configurar i que s'han de tenir en compte són:

DHCP_RANGE 192.168.10.50 192.168.10.200
DHCP_SUBNET 192.168.10.0
DHCP_NETMASK 255.255.255.0
DHCP_IFACE eth1
SERVER_IP 192.168.10.1
DOMAIN intracentre

Cal recordar que és molt recomanable segmentar el trànsit de la xarxa de terminals lleugers i la xarxa del centre per la qual cosa es recomana que la màquina tingui dues ethernets (eth0 i eth1). En l'exemple anterior, la placa eth1 dóna servei a la xarxa de terminals lleugers amb IPs dins del rang 192.168.10.0.

Un cop configurats aquests paràmetres, es procedeix a la creació de la imatge amb la comanda:

kiwi-ltsp-setup -c

Aquesta comanda s'ha d'executar com a root:

su -
kiwi-ltsp-setup -c

El fitxer de configuració del servidor de terminals (LTSP 5) lts.conf es troba ubicat al directori: /srv/tftpboot/KIWI

Un fitxer d'exemple ja optimitzat i amb l'idioma en català el trobareu a:

http://download-linkat.xtec.cat/d83/Linkat3_LTSP5/lts.conf

També se'n pot fer ús de l'eina: easy-ltsp per configurar els paràmetres que afecten la configuració del servidor de terminals i dels terminals lleugers.


Un bon manual sobre LTSP 5 el trobareu a:

http://www.ltsp.org/twiki/pub/Ltsp/Documentation/LTSP5-Upstream-Spanish.odt


També podeu accedir al document des d'aquest enllaç:

http://download-linkat.xtec.cat/d83/LTSP5-Upstream-Spanish.pdf


Recomanem també la pàgina: http://en.opensuse.org/LTSP/Tips_and_Tricks

Splash gràfic de Linkat per a LDM:

http://download-linkat.xtec.cat/d83/Linkat3_LTSP5/lnk_ltsp.png

Solucionari:

1.-Solució al problema de l'àudio amb el PulseAudio i aplicacions Java:-

http://download-linkat.xtec.cat/d83/Linkat3_LTSP5/rpms/

Nota: Cal que els usuaris pertanyin als grups: pulse-access i pulse-rt

2.-Solució al problema del poc rendiment a l'hora de visualitzar videos de YouTube:

En aquest cas es tracta d'utilitzar la versió del Flash 9 que es pot descarregar des de:

http://download-linkat.xtec.cat/distribution/linkat-2.0/inst-source/suse/i586/flash-player-9.0.124.0-0.2.i586.rpm

No obstant, caldrà compilar el suport libflashsupport per tal que la versió 9 de flash pugui treballar amb el daemon de so Pulseaudio.

3.-Solució al problema del protocol spanning tree activat: (en construcció)

Un problema conegut al funcionament del LTSP, es que ens podem trobar que tenim tot aparentment ben configurat, però en canvi els clients lleugers no acaben de rebre la informació via xarxa per poder arrencar. Sovint aquest problema ve ocasionat per treballar amb switchs que tenen activat el protocol Spanning Tree. Alguns models que porten per defecte aquest protocol activat son els Switch del Projecte Heura i els Switchs de dotació de la casa Cisco.

3.1-Desactivant el protocol Spanning-Tree a switchs Heura

Si volem fer servir un Servidor LTSP en una xarxa on tenim Switchs configurables de capa 2 o superiors hem de tenir en compte que si tenim habilitat aquest protocol als ports del Switch on es connecta el Servidor i cadascun dels Clients lleugers ens trobarem que o bé ni carrega la imatge enviada via Tftp, o bè tindrem un funcionament incorrecte. Per tant, tenim que agafar un equip que estigui funcionant a la xarxa 192.168.0.xxx i mitjançant un navegador web connectar-nos al Switch que correspongui per poder desactivar aquest protocol. Així doncs, ens anotarem la numeració de les rossetes on tenim connectats els equips, ex. R0P2D12 que seria rack0 path pannel 2 voca de dades 12.Gairebé sempre, es podria dir, que per tant al Switch nº2, es a dir, el primer Switch secundari amb IP 101.

Cal recordar que les adreces del swith del projecte Heura son: -192.168.140.1 → El switch troncal -192.168.140.101 , 102, 103,... → Els switchs secundaris.

Podeu consultar el usuari admin i password a la documentació via gepse.

/-/-/-/Molt de compte si feu servir el Firefox en un Windows, que segons la versió no carrega bé el marc de la dreta i no surten totes les seccions del Switch/-/-/-/

Per tal de poder arribar a la secció Spanning-Tree tindrem que clicar en L2 Features → Spanning-Tree → STP Port Settins

Una vegada estem en aquesta secció, a marc de la dreta, podrem seleccionar els ports o rang de ports on volem deshabilitar aquest protocol. NO es recomanable deshabilitar aquest protocol a tots els ports! Si realment no es fan servir com a Servidor o com a client lleuger. I seguidament, una vegada aplicat el canvi, desarem la configuració a la NVRAM del Switch. Clicant en la secció Save changes del marc de l'esquerra. En principi amb això el nostre problema s'hauria de solucionar.

Consultar la foto a continuació.

/-/-/aqui la foto/-/-/


3.2-Desactivant el protocol Spanning-Tree a switchs Cisco

Per poder connectar-no a un Switch Cisco, farem servir el cable de consola subministrat per Cisco. Cable normalment de color blau cel, que per un extrem té un connector RJ-45 (que es connecta al Switch, al port de darrera on fica console) i un connector RS-232 (que es connecta al port COM del PC) Una vegada connectat podem fer servir el Hiperterminal de Windows per poder connectar-nos o per exemple el software Putty que hi ha versió tant per Linux com per Windows. Els paràmetres que fan falta son:

Bits pe segon: 9600

Bits de dades: 8

Paritat: cap

Bits d'aturada: 1

Control de fluxe: cap

Amb això ens connectarem al Switch. Si no ens surt res a pantalla, un truco es, aturar el Switch del corrent i tornar a connectar. Si es la primera vegada que es configura el Switch ens trobarem amb la pantalla configuració inicial. Que ens preguntara si volem començar a fer la configuració inicial, anem seguint els passos, aquí cadascú que el configuri segons les seves necessitats. Recordeu que si no sabeu que posar, deixeu l'opció per defecte que proposa el configurador. El que si que es molt important que es recordeu les contrasenyes que poseu, ja que, més endavant faran falta per configurar el Switch. Encara que sempre podeu fer un reset al Switch i tornar a començar. Una vegada acabada la configuració inicial, tenim que escriure:

switch>enable           ### Aquí ens demanara el password anterior
switch#configure termninal
switch(config)#no spanning-tree vlan1
switch#exit
witch>exit
witch>write           ###Important!!!

I amb això tindrem tots els ports sense Spanning-Tree, ja que, per defecte, els fica a tots en la Vlan1. Si ho volem fer port a port llavors ho podem fer així:


switch>enable 
switch#configure terminal 
switch(config)#interface fastEthernet 0/X  (on la X es el numero del port) 
switch(config-if)#spanning-tree portfast 
switch(config-if)#exit 
switch(config)#exit 
switch#write   

Recordeu que les comandes poden canviar segons la versió del Switch Cisco, millor dit, segons la versió de CIOS. Aquestes són les del model Catalist 2950 que es l'habitual que ens trobem.