Wiki Linkat

Instal·lació per xarxa local

De Wiki Linkat

IMPORTANT: Aquest mode d'instal·lació és de linkat3. En linkat4 no es pot realitzar una instal·lació per xarxa.

Existeix també l'alternativa de realitzar la instal·lació directament des de la xarxa local. Aquesta opció és recomanable quan s'ha d'instal·lar la Linkat a diversos equips d'una xarxa, ja que ens estalviarem temps, ja que la lectura de dades des de la xarxa és més ràpida que des del dispositiu de DVD.

Amb tot, es tracta d'una opció només per a usuaris avançats. Una característica que cal tenir en compte és la introducció dels paràmetres inicials que s'ha d'efectuar abans de que es carregui el controlador de teclat espanyol. Cal escriure'ls com si s'estigués treballant amb un teclat americà.

Contingut

Preparar la font d'instal·lació

Hem de tenir instal·lat el servidor Linkat en algun ordinador i fer-hi les següents operacions:

- Activar el servei Apache. Es fa des del YaST (Sistema - Administració del sistema), grup Sistema, icona Editor del nivell d'execució. Buscar httpd i activar-lo).

- Modificar el fitxer: /etc/apache2/default-server.conf

afegint al final de tot del fitxer la línia:

<Directory "/srv/www/htdocs/linkat3/distribution/linkat-3.0/">
   Options Indexes MultiViews FollowSymLinks
</Directory>

- Executar:

rcapache2 restart

- Crear un directori d'instal·lació dins de /srv/www/htdocs. Us caldran drets d'administrador:

cd /srv/www/htdocs
mkdir -p linkat3/distribution/linkat-3.0

- Copiar dins d'aquesta carpeta el contingut del DVD d'instal·lació de la Linkat3 i canviar el propietari d'aquests fitxers (usuari: wwwrun, grup: www). Els fitxers repetits es poden sobrescriure:

cp -R /media/LINKAT_3 /srv/www/htdocs/linkat3/distribution/linkat-3.0/inst-source
cd /srv/www/htdocs
chown -R wwwrun:www linkat3

Nota: /media/LINKAT_3 és el lloc on s'ha muntat, de forma automàtica, el DVD de la Linkat 3.

Amb això haurem creat una font d'instal·lació que serà accessible des de http://s.s.s.s/inst-source, on s.s.s.s és l'IP del servidor.

Preparar el disc d'arrencada

Per fer la instal·lació per xarxa es pot utilitzar el mateix DVD de la Linkat 3 o bé, en cas de no disposar de lector de DVD, es pot emprar la imatge ISO del CD d'arrencada següent:

Boot CDboot-cd.iso (164M).

Caldria comprovar que la descàrrega ha estat correcta comprovant el MD5

Nota: El programa K3B calcula de forma automàtica la suma MD5

Cremeu un CD-ROM amb la imatge i feu-lo servir per arrencar l'ordinador.

A partir d'aquest moment, tingueu en compte que no teniu configurat el teclat espanyol. Heu d'escriure com si tinguéssiu un teclat anglès o americà.

Canviar el mètode d'instal·lació

Premeu la tecla F3 i seleccioneu a la llista l'opció HTTP

Indicar la font d'instal·lació

Escriviu aquests valors quan el programa us ho demani:

Servidor: s.s.s.s
Directori: /linkat3/distribution/linkat-3.0/inst-source/

On "s.s.s.s" és la IP del servidor (per exemple: 192.168.0.240). 

En cas que a la xarxa local no disposeu d'un servidor de DHCP que assigni adreces de forma automàtica, haureu de definir la IP de l'ordinador en el qual fareu la instal·lació per xarxa. En aquest cas, abans de prémer la tecla F4 per canviar la font d'instal·lació, caldrà escriure:

hostip=x.x.x.x/24

on: x.x.x.x és la IP de l'ordinador on es vol fer la instal·lació. /24 representa la màscara de subxarxa: 255.255.255.0

(tot això apareixerà just al costat d'Opcions d'arrencada)

Image:Instal-lacio_HTTP_Linkat3.png

Iniciar la instal·lació

Premeu Retorn dues vegades per iniciar el procés d'instal·lació.

Apareixerà el missatge "Carregant el nucli de Linux" i, tot seguit, una pantalla amb el logotip de la Linkat. Hem d'esperar uns minuts per tal que es configuri la targeta de xarxa i es comenci a descarregar l'instal·lador.