Wiki Linkat

Impressores no compatibles

De Wiki Linkat

Contingut

Introducció

Aquesta guia pretén donar resposta als usuaris de Linkat que tenen problemes per treballar amb impressores sense controladors de Linux o amb configuracions especials, com ara els codis d'usuari.

Aquestes impressores funcionen correctament en altres sistemes perquè el fabricant desenvolupa els controladors i tot el programari només per alguns sistemes operatius i acostuma a no fer-los per a Linux.

La solució d'aquesta guia és configurar la impressora sobre un sistema operatiu suportat, per exemple Windows XP, i crear en aquesta màquina altres impressores virtuals que es compartiran a la xarxa per a les màquines Linkat. Les impressores virtuals redireccionaran les impressions dels ordinadors Linkat cap a la impressora física.

Requeriments

Per realitzar aquesta instal·lació es necessita un ordinador amb un sistema operatiu suportat pel fabricant, en aquesta guia es farà servir un Windows XP 32 bits, i amb els controladors de la impressora funcionant correctament.

Configuració de les impressores.

La configuració d'aquesta guia té dues parts, la primera és la configuració del sistema operatiu que disposa dels controladors, en aquesta guia serà un Windows XP i la segona la configuració dels ordinadors amb Linkat.

Configuració de l'ordinador Windows.

L'ordinador amb Windows XP ha de tenir la impressora problemàtica configurada correctament amb els controladors corresponents.

Una vegada la impressora estigui completament configurada, realitzar la instal·lació de 3 programes: Ghostcript, Gsview i RedMon. Sempre en aquest ordre.

Instal·lar el programa Ghoscript.

La seva descàrrega s'ha de realitzar des de la pàgina web de Ghostcript.

Escollir la versió de 32 o 64 bits de Ghostscript for Windows.

Per aquesta guia farem servir 32 bits

La instal·lació del programa és molt senzilla i no cal especificar cap configuració especial, es poden deixar les opcions per defecte.

Instal·lar el programa GSView

Descarregar el GSView des de la pàgina web següent:

Seleccionar quin dels dos sistemes en farà servir: 32 o 64 bits

Instal·lar el programa RedMon

Des d'aquesta pàgina web

Escollir quin sistema operatiu de Windows es farà servir:

- Windows 7, Vista o XP SP3

- Windows 95/98, 2000 o XP SP1

Configurar gsprint.

  • Crear un nou fitxer de text amb el bloc de notes i afegir el contingut següent:
-noquery
-color
-printer
EPSON AL-C1750N”

NOTA: EPSON AL-C1750N és el nom de la meva impressora problemàtica. Aquest camp s'ha de modificar amb el nom de la vostra impressora problemàtica que es troba ja configurada en el Windows.

NOTA: No us oblideu de les cometes finals , són importants.

  • Gravar el fitxer amb el nom gsprint.cfg
  • Copiar aquest nou fitxer de configuració al directori on es troba el fitxer gsprint.exe.
    Aquest directori pot variar entre sistemes operatius, per tant lo millor és realitzar una cerca del fitxer gsprint.exe per determinar correctament en quin directori es troba.

Crear impressores virtuals al windows per compartir

A l'ordinador Windows s'han de crear impressores virtuals que es comparteixen per xarxa amb els ordinadors Linux i que redireccionan totes les impressions que es facin cap a la impressora física.

Aquestes impressores tindran diferents característiques, per exemple, una en blanc i negre i una altra en color.

Impressora en blanc i negre

Fer clic a Afegir impressora al mòdul Impressores del Panel de control del Windows.
Seleccionar Impressora local connectada en aquest ordinador i desmarcar la casella del Plug and Play tal com es veu a la imatge següent.Seleccionar Crea un port nou: Tipus de Port: Redirected Port

Deixar per defecte el port que us afegeixi a Port Name: RPTX

Una vegada creada la impressora fer botó dret a sobre de la impressora nova i seleccionar Propietats.

Modificar el nom de la impressora per facilitar la configuració, per exemple BW i anar a la pestanya Ports.


A la imatge següent es pot veure que cada vegada que es crea una impressora afegeix un port RPT nou.Fer clic a Configura el port... i afegir a Redirect this port to a program la ruta on es troba el programa gsprint.exe.
Al meu cal és a C:\Archivos de programa\Ghostgum\gsview\gsprint.exe


A Arguments for this program are: s'ha d'especificar que volem una impressora en blanc i negre amb l'opció -mono -


S'ha de desmarcar la casella Run as UserImpressora Color

Són els mateixos passos que la impressora en blanc i negre. Només hi han dos diferències:

  • Tindrà un port RPT amb un número més alt.
  • El nom de la impressora, per exemple Color.
  • A l'apartat Arguments for this program are:  s'ha d'afegir un guió tal com es veu tot seguit.
-

Impressió a doble cara i altres opcions

Si es necessita impressió a doble cara, s'ha d'afegir aquesta opció -duplex_vertical a Arguments for this program are: de la impressora que vulguis

També es pot fer de forma genèrica per a totes les impressores afegint aquesta opció al fitxer de configuració gsprint.cfg que hem parlat abans.

També hi han moltes altres opcions que es poden afegir, tot següit podeu consultar la llista.

Llista d'opcions:

-mono Render in monochrome as 1bit/pixel
-grey or -gray Render in greyscale as 8bits/pixel
-colour or -color Render in colour as 24bits/pixel
-query Show printer setup dialog
-noquery Don't show printer setup dialog
-printer "name" Print to the specified printer
-noprinter Use default printer
-port "name" Print to the specified printer port, instead of the default for the printer
-ghostscript "name" Path and filename of command line Ghostscript
-config "name" Read options from this file, one argument per line.
-odd Print only odd pages
-even Print only even pages
-all Print all pages
-from NN First page to print is NN
-to NN Last page to print is NN
-twoup Two pages per sheet
-portrait Portrait orientation
-landscape Landscape orientation
-duplex_vertical Duplex (for long edge binding)
-duplex_horizontal Duplex (for short edge binding)
-copies NN Print NN copies (if supported by Windows printer driver)

Més informació

Compartir les impressores per xarxa

Per últim, a l'ordinador Windows, s'han de compartir les impressores en xarxa.

Compartir impressores en Windows XP

Compartir impressores en Windows 7

Configuració a l'ordinador Linkat

A l'ordinador Linkat s'ha d'afegir una nova impressora en xarxa.

Afegir impressora

Des del menú de la part superior dreta, s'ha de selecionar Impressores.


Fer clic al botó Afegeix i seleccionar Impressora Windows mitjançant SAMBA, a la dreta s'ha d'afegir la IP de l'ordinador Windows i el nom de la impressora compartida, en aquest cas BW.

A Estableix els detall de l'autenticació s'ha d'afegir el nom d'usuari i contrasenya de l'ordinador Windows, en aquest cas super i la seva contrasenya.


S'ha de seleccionar un controlador per aquesta impressora, seleccionar Generic / Postscript.A Nom de la impressora s'ha de posar el nom que vulguis, en el meu cas BW per saber que és una impressora de blanc i negre.Repetir la mateixa operació per afegir la impressora en color.

Codi d'usuari

A algunes impressores i fotocopiadores s'ha d'introduir un codi d'usuari per imprimir, aquesta finestra emergent apareixerà sempre a l'ordinador Windows. Des de la Linkat no s'ha d'afegir cap codi.