Wiki Linkat

ITalc

De Wiki Linkat

Imatge:logo1.png

iTALC és una útil i potent eina didàctica per docents, que permet veure i controlar els diferents ordinadors de l’aula. Es pot utilitzar tant amb Linux com amb Windows 2000/XP i fins i tot pot ser utilitzat en entorns mixtes.

iTALC està pensat per a ús escolar i algunes de les seves possibilitats són:

 • Permet tenir una visió general del que s’està treballant a l’aula.
 • Des del control remot dels ordinadors pot establir ajudes personalitzades.
 • La pantalla del mestre pot mostrar-se a tots els ordinadors en temps real.
 • Es poden bloquejar temporalment el treball dels equips i així facilitar l’atenció dels estudiants entorn a un tema central.
 • Envia missatges de text als estudiants.
 • Engega, apaga i reinicialitza a distància els diferents equips de l’aula.
 • Pot ser configurat per monitoritzar diferents aules simultàniament.

Contingut

Arquitectura

El programari iTalc es basa en diferents components que s'instal·len a les màquines dels alumnes, professors i equip de directori de xarxa ( control iTalc ) que pot coincidir o no amb el servidor de centre de l'escola.

El projecte Linkat ha introduït millores en la gestió i configuració del programari, establint una arquitectura de xarxa ben concreta, amb tres seccions ben diferenciades:

· Directori iTalc

El directori italc és un ordinador qualsevol de la xarxa de l'escola que té el programari “italc-directory” instal·lat, on es configuren els grups d'alumnes i els seus ordinadors corresponents identificats amb la seva adreça MAC del dispositiu de xarxa. Vegeu més avall com identificar l'adreça MAC de cada dispositiu. És l'element central de la configuració de iTalc, i per tant cal que sigui una màquina amb uns mínims de seguretat ( contrasenya de root no coneguda pels usuaris, etc ).

· Ordinadors dels alumnes

Els ordinadors dels alumnes tindran el programari “italc-student” instal·lat, i caldrà connectar-los al directori iTalc la primera vegada.

· Ordinadors dels professors

Els ordinadors dels professors tindran el programari “italc-teacher” instal·lat, i caldrà connectar-los al directori iTalc la primera vegada. Els professors disposen d'una contrasenya d'accés al directori que els permetrà connectar-s'hi per monitoritzar l'activitat dels alumnes.

Instal·lació pas a pas

Configuració del directori iTalc

El primer pas és instal·lar i configurar el programari “italc-directory”. El directori d'iTalc és un ordinador ( que pot o no coincidir amb el servidor de centre ) que manté la llista d'ordinadors que es podran controlar des de iTalc. El professorat podrà editar la llista d'ordinadors i agrupar-los segons necessitats.

Instal·lem el programari seguint les passes habituals:

"Aplicacions -> Sistema -> Instal·la programari -> Cerca -> italc"

Image:Captura inst directory.png

Fem clic sobre “italc-directory” i instal·lem el programari. Alguns paquets addicionals s'instal·laran tot seguit.

La instal·lació del programari crearà un nou usuari anomenat “pitalc”. Tot seguit cal posar una contrasenya a l'usuari “pitalc”. Aquest usuari és el que els professors faran servir per configurar i administrar el programa iTalc, i per tant cal mantenir-ne la contrasenya confidencial. Tots els professors usen la mateixa contrasenya. Podem canviar la contrasenya de l'usuari “pitalc” des del menú “Aplicacions -> Sistema -> Configuració -> iTalc – Canvia la contrasenya de l'usuari pitalc”.

Image:Captura menus directory.png

Tot seguit caldrà configurar la llista d'ordinadors que volem controlar des del programa iTalc. Ens caldrà saber-ne l'adreça MAC del dispositiu de xarxa amb que l'equip es connecta, i també a quin grup d'alumnes volem incorporar cada ordinador. Anem a editar la llista d'ordinadors, fent clic a “Aplicacions -> Sistema -> Configuració -> iTalc – Edita l'inventari d'ordinadors i grups”. Veurem que s'obre un editor de text amb una configuració d'exemple:

# Aquest fitxer conté el llistat dels alumnes i les adreces MAC de cada ordinador,
# amb el format "MAC|grup|nom". A l'iTALC del professor li apareixerà un llistat dels grups,
# i podrà seleccionar quin vol controlar.
# El fitxer pot contenir comentaris en les línies que comencin amb el caràcter "#".
# Cada vegada que s'edita aquest fitxer a través de la icona d'administració es verifica 
# i es regenera de nou el llistat de grups.
# El nom del grup i de l'alumne no poden estar buits, i l'adreça MAC ha d'ésser vàlida.
#
# Exemples:
# 00:0C:29:9F:02:14|4C|Víctor Sauler Portal
# 00:0C:29:9F:02:12|Matemàtiques 4C|Carles Riba Gómez
#
00:0C:29:9F:02:14|4C|Víctor Sauler Portal
00:0C:29:9F:02:16|4C|Remigi Fruitós Llorenç
00:0C:29:9F:02:17|4C|Martí Duran Prat
00:0C:29:1F:12:16|4C|Ramir Bonet Espelt
00:0C:29:9F:02:12|Matemàtiques 4C|Aleix Solé Romeu
00:0C:29:9F:02:16|Català 4C|Remigi Fruitós Llorenç
00:0C:29:9F:12:16|CV Filosofia|Carles Riba Gómez
00:0C:29:9F:02:16|Català 4C|Remigi Fruitós Llorenç
00:0C:29:1F:12:16|CV Economia|Ramir Bonet Espelt
00:0C:29:1F:14:16|CV Economia|Nina Robert Fernández
00:0C:29:1F:16:16|CV Economia|Eduard Bernaus Contijoch

Les línies que començen pel signe # són comentaris i no tenen efectes de configuració. La resta si. Les línies sense comentaris són exemples de com cal escriure el format d'adreça MAC, Grup, i Nom d'alumne. Assegureu-vos d'esborrar totes les línies d'exemple i configureu-hi les vostres. L'adreça MAC és una adreça de números hexadecimals del tipus XX:XX:XX:XX:XX:XX, i es pot obtenir fàcilment des de l'ordinador que volem controlar, teclejant la comanda “ip a”.

Per exemple:


> ip a 
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 16436 qdisc noqueue state UNKNOWN 
  link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00 
  inet 127.0.0.1/8 brd 127.255.255.255 scope host lo 
  inet6 ::1/128 scope host 
    valid_lft forever preferred_lft forever 
2: eth0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state DOWN qlen 1000 
  link/ether 00:21:cc:4a:1b:e1 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff 
3: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc vboxnetflt state UP qlen 1000 
  link/ether 00:24:d7:9d:d7:fc brd ff:ff:ff:ff:ff:ff 
  inet 192.168.0.203/24 brd 192.168.0.255 scope global wlan0 
  inet6 fe80::224:d7ff:fe9d:d7f8/64 scope link 
    valid_lft forever preferred_lft forever 

En aquest exemple, l'ordinador de l'alumne es connecta amb la wifi ( wlan0 ) i l'adreça MAC del dispositiu és 00:24:d7:9d:d7:fc. Quan tingueu el fitxer amb totes les adreçes MAC i la seva correspondència amb Grup i Nom d'alumne, podeu sortir de l'editor i el programa en desarà els canvis. Podeu tornar a afegir noves línies posteriorment repetint aquest procediment.

En aquest moment la part de directori del programari iTalc ja és a punt.

Diverses interfícies de xarxa: L'adreça física de la xarxa és única per a cada dispositiu. Si l'ordinador de l'alumne es connecta tant des de la connexió amb fil (ethernet) com wifi, caldrà donar d'alta ambdues adreces MAC al fitxer anterior.

Consideració de seguretat: L'ordinador que fa la funció de directori italc conté informació que permet prendre el control dels ordinadors dels alumnes. És vital mantenir la contrasenya de l'usuari “pitalc” en el context dels professors.

En cas que penseu que aquesta contrasenya ha estat compromesa, canvieu-la i regenereu les claus del servidor seguint aquestes passes:

1) Canvi de contrasenya de l'usuari “pitalc” Trobareu el diàleg per canviar la contrasenya de l'usuari “pitalc” al menú “Aplicacions -> Sistema -> Configuració -> iTalc – Canvia la contrasenya de l'usuari pitalc”. Recordeu comunicar a la resta de professors la nova contrasenya.

2) Regeneració de les claus de xifrat del servidor de directori italc Podeu regenerar les claus de xifrat del servidor de directori italc fent clic a “Aplicacions -> Sistema -> Configuració -> iTalc – Genera un nou parell de claus de professor

Configuració del programari iTalc del professor

En el cas de l'ordinador del professor, cal instal·lar el programari “italc-teacher”, repentint les passes d'instal·lació vistes en l'apartat anterior.

Imatge:Captura_inst_teacher.png

Tot seguit, indiquem al programa iTalc on es troba el servidor de directori iTalc fent clic a “Aplicacions -> Internet -> Administració -> Configuració del servidor de directori iTalc”. Ens demanarà el nom o l'adreça IP del servidor de directori iTalc. Cal tenir permisos d'usuari root per dur a terme aquest pas.

Per defecte es mostra “servidor.intracentre”, aquest nom de màquina només té sentit si heu configurat el directori iTalc en la màquina de servidor de centre. En cas contrari, especifiqueu la IP o el nom de la màquia on heu instal·lat el directori iTalc.

A continuació sortim de la sessió i tornem a entrar. El programa iTalc arrencarà i carregarà la configuració corresponent al perfil de professor.


Configuració del programari iTalc de l'alumne

En el cas de l'ordinador de l'alumne, cal que instal·leu el programari “italc-student”, repetint les passes d'instal·lació vistes en el primer apartat.

Imatge:Captura_inst_student.png

Tot seguit, cal que indiqueu al programa iTalc on es troba el servidor de directori de iTalc. Repetiu el procediment anterior per indicar al programa la IP o el nom del servidor de directori iTalc. Fem clic al menú “Aplicacions -> Internet -> Administració -> Configuració del servidor de directori iTalc”.

Cal que sortiu de la sessió d'usuari i torneu-hi a entrar perquè el programa iTalc arrenqui amb la configuració correcta.

Repetiu aquestes passes en tots els ordinadors dels alumnes que vulgueu incorporar al control remot iTalc.

Consideració en entorns DHCP: Si l'ordinador de l'alumne es desconnecta i es torna a connectar en la mateixa sessió d'usuari ( sense tancar la sessió ), pot ser que la seva adreça IP hagi canviat. En aquest cas, cal que l'alumne ( o el professor ) reincorpori l'ordinador a la xarxa iTalc, fent clic a “Aplicacions -> Internet -> Administració -> Identificació per l'iTalc (identificació manual)” (no calen permisos de root per fer aquest pas).

Prova de control remot

Des de la màquina del professor, ja es pot arrencar el programa iTalc per veure la sessió remota dels alumnes fent clic a “Aplicacions -> Educació -> Ensenyament -> iTalc (with directory )

Tot seguit el programa demanarà la contrasenya de l'usuari “pitalc” que hem configurat en el primer pas d'aquesta guia. Aquesta contrasenya és vàlida per qualsevol professor que es connecti a controlar les màquines d'alumnes donades d'alta al servidor de directori iTalc configurat anteriorment.

A continuació es mostrarà un diàleg per escollir quin grup d'alumnes volem monitoritzar en aquest moment. Feu clic a un grup per continuar.

Imatge:Captura_italc_teacher_1.png

A continuació el programa iTalc presenta la interfície gràfica, seleccionem la pestanya lateral “Gestor de Classes”, on apareixerà el grup seleccionat. Obrint aquest grup obtindrem el llistat d'ordinadors d'aquest grup, podem fer clic sobre qualsevol d'ells i apareixerà la pantalla de l'ordinador de l'alumne a la part dreta de la pantalla.

Imatge:Captura_italc_teacher_2.png

Podeu incorporar més alumnes a la visió remota i prendre accions sobre les seves màquines, com ara bloquejar la pantalla, fer una demostració a un alumne en concret, aturar els sistemes, capturar l'escriptori d'un alumne, etc.

Adreces d'interès

Lloc web oficial
http://italc.sourceforge.net/home.php

Manual en castellà
http://www.iespedroespinosa.es/proyectos/tic/doc/manuales/mnlItalc.pdf


Recursos adicionals


http://www.xtec.cat/web/at_usuari/guiesprogramari

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=HcwY8jdRNQ4#!

https://maktub.eps.ua.es/servicios/laboratorios/visualizar/italc.phtml

http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/es/software/software-educativo/1001-italc

http://usemoslinux.blogspot.com.es/2011/02/italc-como-usar-el-software-libre-en-el.html