Wiki Linkat

Creació d'usuaris amb perfils

De Wiki Linkat

Script per donar d'alta múltiples usuaris genèrics amb els perfils d'infantil, primària i/o secundària:

Imatge:Consola_k.png‎

En la versió actual de la Linkat 3.0 s'ofereixen tres perfils d'alumnat: infantil, primària i secundària. Si voleu tenir més informació sobre aquests perfils podeu consultar el recurs: Perfils_d'alumnat


L'objectiu de l'script que es presenta tot seguit és el de crear múltiples usuaris que disposin dels entorns d'escriptori abans esmentat.

Nota: Com a requisits previs, cal haver instal·lat els paquets:

perfil-usuari-infantil
perfil-usuari-primaria
perfil-usuari-secundaria

Per tal de procedir a la instal·lació d'aquests paquets, cal anar a:

Sistema -> Sistema -> YaST (introduir la contrasenya de root)-> Software -> Gestió de programari

i cercar els paquets:

perfil-usuari-infantil perfil-usuari-primaria perfil-usuari-secundaria

Un cop instal·lats aquests paquets, es procedeix a copiar el codi de l'script: alta_massiva_perfils.sh en un editor de text com ara el gedit.

Aquest script s'ha d'executar des de consola i com a root ja que s'han de crear nous usuaris dins del sistema:

su

(s'introdueix la contrasenya de l'usuari root)

sh alta_massiva_perfils.sh nom_base perfil nombre_usuaris

per exemple, l'execució de l'script:

sh alta_massiva_perfils.sh alumne infantil 10

crearia els usuaris alumne1, alumne2, .... alumne10 amb l'escriptori infantil.

La contrasenya ve definida en la variable: CONTRASENYA i pren el valor per defecte: alumne

Tots els usuaris es creen amb el directori personal /home-local i pertanyen al grup users. El directori personal pot canviar-se per /home si aquesta màquina és un perfil autònom.


IMPORTANT: Aquest script s'ha de provar primer en una màquina que no contingui dades de l'usuari. Recomanem per tant que es facin còpies dels documents de l'usuari abans d'aplicar la recepta.

###########################################################################################################################################
#
#!/bin/bash
#
# Nom de l'script: alta_massiva_perfils.sh
# Execució de l'script: sh alta_massiva_perfils.sh nom_base perfil nombre_usuaris
# Versió 1.1
# Autor: Joan de Gracia
#    Servei TAC - Departament d'Educació
# Data: 20/09/2009
# Llicència GPL 3.0
#
# Nota: Aquest script pressuposa que l'usuari ha instal·lat algun (o tots) dels paquets:
#    perfil-usuari-infantil
#    perfil-usuari-primaria
#    perfil-usuari-secundaria
#
# Descripció de variables:
#
# USUARI_BASE: És el nom que s'agafa com a base per generar la totalitat d'usuaris
# ESCRIPTORI: Els valors disponibles són:infantil, primaria, secundaria
# N: Nombre d'usuaris a crear
# CONTRASENYA: És la contrasenya genèrica que tindran tots els usuaris i que per defecte pren el valor: alumne
# DIRECTORI: És el directori local de l'usuari. De forma predeterminada s'assigna a /home-local tot i que es pot canviar a /home
# PERFIL: Directori on es desen els perfils dels escriptoris un cop s'han instal·lat els paquets rpm corresponents. Aquests paquets són:
# perfil-usuari-infantil, perfil-usuari-primaria, perfil-usuari-secundaria
# GRUP: El grup predeterminat al qual s'associa l'usuari. De forma predeterminada és el grup users amb gid=100
#
#
# UTILITZACIÓ DE L'SCRIPT:
#
# sh alta_usuaris.sh NOM_BASE_USUARI PERFIL_ESCRIPTORI NOMBRE_USUARIS
# on PERFIL_ESCRIPTORI pot prendre un dels valors següents: infantil primaria secundaria
#
###########################################################################################################################################
declare -i N
USUARI_BASE=$1
ESCRIPTORI=$2
N=$3
CONTRASENYA=""
DIRECTORI=/home-local
PERFIL=/usr/share/linkat/profiles
GRUP=users
if [ "$USUARI_BASE" == "" ] || [ "$ESCRIPTORI" == "" ] ; then
  {
   echo -e "\n" "Has d'introduir les dades de l'usuari i del grup"
   echo -e "\n" "Executa l'script de la forma següent:"
   echo -e "\n" "sh alta_usuaris.sh NOM_BASE_USUARI PERFIL_ESCRIPTORI NOMBRE_USUARIS"
   echo -e "\n" "El PERFIL_ESCRIPTORI pot ser: infantil primaria secundaria"
   exit 0
  };
fi
if [ $N -le 0 ] || [ "$N" == "" ] ; then
  {
   echo -e "\n" "El nombre d'usuaris ha de ser més gran que zero\n" 
   exit 0
  };
fi
for i in $(seq 1 $N);
do
  USUARI=$USUARI_BASE$i
  if [ "$(cat /etc/passwd |grep $USUARI)" == "" ] ; then
  {
   case "$ESCRIPTORI" in
     infantil)
          useradd -d $DIRECTORI/$USUARI -g users -s /bin/bash $USUARI >/dev/null 2>&1
          cd $DIRECTORI
          mkdir $USUARI
          chown $USUARI:$GRUP $USUARI
		  cd $DIRECTORI/$USUARI
		  mkdir Documents
		  chown $USUARI:$GRUP Documents
		  mkdir Drives
		  chown $USUARI:$GRUP Drives
		  mkdir public_html
		  chown $USUARI:$GRUP public_html 
          echo $CONTRASENYA | passwd --stdin $USUARI
          cd $DIRECTORI/$USUARI
		  sudo -u $USUARI tar -jxf $PERFIL/perfil-$ESCRIPTORI.tar.bz2
          cd $DIRECTORI/$USUARI/.nautilus/metafiles 
		  for j in $(ls $DIRECTORI/$USUARI/.nautilus/metafiles |grep infantil); do
		    mv $j $(echo $j | sed 's/infantil/'$USUARI'/g')
		  done
     ;;
     primaria)
          useradd -d $DIRECTORI/$USUARI -g users -s /bin/bash $USUARI >/dev/null 2>&1
          cd $DIRECTORI
          mkdir $USUARI
          chown $USUARI:$GRUP $USUARI
		  cd $DIRECTORI/$USUARI
		  mkdir Documents
		  chown $USUARI:$GRUP Documents
		  mkdir Drives
		  chown $USUARI:$GRUP Drives
		  mkdir public_html
		  chown $USUARI:$GRUP public_html 
          echo $CONTRASENYA | passwd --stdin $USUARI
          cd $DIRECTORI/$USUARI
		  sudo -u $USUARI tar -jxf $PERFIL/perfil-$ESCRIPTORI.tar.bz2
		  cd $DIRECTORI/$USUARI/.nautilus/metafiles 
		  for j in $(ls $DIRECTORI/$USUARI/.nautilus/metafiles |grep primaria); do
		    mv $j $(echo $j | sed 's/primaria/'$USUARI'/g')
		  done
     ;;
     secundaria)
          useradd -d $DIRECTORI/$USUARI -g users -s /bin/bash $USUARI >/dev/null 2>&1
          cd $DIRECTORI
          mkdir $USUARI
          chown $USUARI:$GRUP $USUARI
		  cd $DIRECTORI/$USUARI
		  mkdir Documents
		  chown $USUARI:$GRUP Documents
		  mkdir Drives
		  chown $USUARI:$GRUP Drives
		  mkdir public_html
		  chown $USUARI:$GRUP public_html
          echo $CONTRASENYA | passwd --stdin $USUARI
          cd $DIRECTORI/$USUARI
		  sudo -u $USUARI tar -jxf $PERFIL/perfil-$ESCRIPTORI.tar.bz2
		  cd $DIRECTORI/$USUARI/.nautilus/metafiles 
		  for j in $(ls $DIRECTORI/$USUARI/.nautilus/metafiles |grep secundaria); do
		    mv $j $(echo $j | sed 's/secundaria/'$USUARI'/g')
		  done
     ;;
     *)
		  echo -e "\n" "Aquest perfil d'escriptori $ESCRIPTORI no existeix."
		  echo -e "\n" "Prova amb algun dels valors: infantil primaria secundaria"
		  exit 0
	 ;;
   esac
  }
  else
  {
   echo -e "\n" "L'usuari $USUARI ja existeix i no es crearà\n"
   exit 0
  };
  fi
done
exit 0