Wiki Linkat

Alternativa Copies Seguretat Servidor Linkat

De Wiki Linkat

Còpies de seguretat al servidor Linkat 3 i 4 en un disc dur USB:

Nota: Aquest mètode és alternatiu a la solució de còpies de seguretat que incorpora el servidor Linkat 3 i 4 i que es troba descrita a wikilinkat.


Procediment:


A- Disc dur extern USB:


1- Al disc dur extern USB s'ha de crear la carpeta Copia_Servidor_Linkat i dins d'aquesta carpeta, cal crear les subcarpetes: Copia_Actual i Fitxers_Eliminats. En el moment de connectar el disc dur USB, s'obrirà una finestra amb el contingut del disc dur extern. Si es col·loca el ratolí a dins d'aquesta finestra i s'obre un terminal clicant amb el botó dret del ratolí i accedint a l'opció: Obre en un terminal es tindrà accés en mode consola al disc dur extern.


2- Per accedir com a root, cal executar l'ordre:

su


3- Cal identificar l'etiqueta del disc dur extern. Des de la consola, i com a usuari root, cal escriure l'ordre:

mount -l 


La sortida que proporcionarà l'ordre anterior serà similar a aquesta:

mount -l

/dev/sda5 on / type ext4 (rw,acl,user_xattr)
proc on /proc type proc (rw)
sysfs on /sys type sysfs (rw)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw)
udev on /dev type tmpfs (rw)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,mode=0620,gid=5)

/dev/sda1 on /boot type ext4 (rw,acl,user_xattr)
/dev/sda7 on /home type ext4 (rw,acl,user_xattr)
/dev/sda8 on /srv type ext4 (rw,acl,user_xattr)
/dev/sda6 on /var type ext4 (rw,acl,user_xattr)

fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw)
/proc on /var/lib/named/proc type none (ro,bind)
nfsd on /proc/fs/nfsd type nfsd (rw)
rpc_pipefs on /var/lib/nfs/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw)
/proc on /var/lib/ntp/proc type none (ro,bind)
gvfs-fuse-daemon on /root/.gvfs type fuse.gvfs-fuse-daemon (rw,nosuid,nodev)

/dev/sdb1 on /media/My Disc type fuseblk (rw,nosuid,nodev,allow_other,default_permissions,blksize=4096) [CHD2S200] 


On /dev/sdb1 correspon a la nomenclatura del disc dur extern USB i My Disc l'etiqueta del discdur.


4- Crear l'script servidor_linkat_script_backup.sh amb un editor de text. En aquest cas es recomana fer servir l'editor gedit invocant-lo des de consola amb l'ordre: gnomesu gedit


#!/bin/bash
#
#
PUNT_MUNTATGE="/media/backup"
DESTI="/media/backup/Copia_Servidor_Linkat"
LANG=ca_ES.UTF-8
ETIQUETA_DISC="My Book"
SERVIDOR="Argo1"
COPIA_ACTUAL="Copia_Actual"
FITXERS_ELIMINATS="Fitxers_Eliminats"
DIRECTORI_1="/srv/exports/G"
DIRECTORI_2="/srv/exports/P"
DIRECTORI_3="/srv/exports/S"
DIRECTORI_4="/srv/exports/T"
PREFIX="copia"
CREDENCIALS_LDAP="cn=Administrator,dc=intracentre"
CONTRASENYA_LDAP="lncentre"
TEMPS_ESPERA=10
#rcntp ntptimeset es.pool.ntp.org
#rcntp ntptimeset localhost
if [ "$(mount -l | grep -i "$ETIQUETA_DISC")" != "" ]; then
	PUNT_MUNTATGE_ANTIC=$( mount -l |grep -i "$ETIQUETA_DISC"  | awk '{print $1}')
	umount "$PUNT_MUNTATGE_ANTIC"
fi
	mount -L "$ETIQUETA_DISC" $PUNT_MUNTATGE

if [ "$(mount -l | grep -i "$ETIQUETA_DISC")" != "" ]; then
	rsync --delete --exclude "\.[a-zA-Z]*" --backup --backup-dir="$DESTI"/$FITXERS_ELIMINATS/$PREFIX-$(date +%F) -az $DIRECTORI_1 "$DESTI"/$COPIA_ACTUAL/
	rsync --delete --exclude "\.[a-zA-Z]*" --backup --backup-dir="$DESTI"/$FITXERS_ELIMINATS/$PREFIX-$(date +%F) -az $DIRECTORI_2 "$DESTI"/$COPIA_ACTUAL/
	rsync --delete --exclude "\.[a-zA-Z]*" --backup --backup-dir="$DESTI"/$FITXERS_ELIMINATS/$PREFIX-$(date +%F) -az $DIRECTORI_3 "$DESTI"/$COPIA_ACTUAL/
	rsync --delete --exclude "\.[a-zA-Z]*" --backup --backup-dir="$DESTI"/$FITXERS_ELIMINATS/$PREFIX-$(date +%F) -az $DIRECTORI_4 "$DESTI"/$COPIA_ACTUAL/
	ldapsearch -x -D "$CREDENCIALS_LDAP" -w $CONTRASENYA_LDAP > "$DESTI"/$COPIA_ACTUAL/$PREFIX-LDAP.ldif
	sleep $TEMPS_ESPERA
	umount "$PUNT_MUNTATGE"
	echo $(date +%F) "CORRECTE: Copia de seguretat del servidor $SERVIDOR realitzada" 
else
	echo $(date +%F) "!!! ATENCIÓ !!! Copia de seguretat del servidor $SERVIDOR NO REALITZADA" 
fi


4- Copiar l'script a usr/local/bin/servidor_linkat_script_backup.sh


Codi:

cp servidor_linkat_script_backup.sh /usr/local/bin 


5. Cal editar l'script i assignar a la variable ETIQUETA_DISC que hi ha a l'script el nom real que s'ha detectat al punt 3. En el cas de l'exemple, la variable queda definida de la forma següent: ETIQUETA_DISC= “My Disc”


6. Busquem el fitxer crontab a la carpeta ETC, l'editem i al final del fitxer afegim aquesta línia:</span>


00 19 * * * root /usr/local/bin/servidor_linkat_script_backup.sh >> /home/lnadmin/Desktop/copia_local.txt 


En aquest cas està programat per que s'executi a les 7 (00 19). Podem canviar l'hora (p.ex 30 15 s'executaria a un quart de quatre)


7. Entrem a la carpeta media i creem la carpeta backup

Ara ja s'hauria d'executar cada dia l'script a l'hora que li hem dit al crontab. Quan s'executa guardarà els arxius a dins la carpeta opia_Servidor_Linkat del disc dur

Si volem provar si l'script funciona, el posem executar manualment des d'un terminal: sh -x /usr/local/bin/servidor_linkat_script_backup.sh i clicar intro.