Wiki Linkat

Paperera reciclatge

De Wiki Linkat

Amb la nova linkat edu 11.4 disposem d'una paperera de reciclatge pels fitxers que van per samba, es a dir, de tots els fitxers que s'esborrin de les carpetes T, P, M i G.

Cadascuna d'aquestes papereres tenen els mateixos permisos que la carpeta origen, es a dir, només podran accedir a la carpeta Paperera_Unitat_M tots aquells que tinguin permisos a la carpeta M.


Per exemple, a paperera_Unitat_P (paperera de reciclatge de l'unitat P) només podran accedir els usuaris que pertanyin al grup Professorat.


Funcionament de la paperera

Si esborrem un fitxer d'alguna d'aquestes unitats podrem recuperar el document si fa menys de 7 dies que s'ha eliminat.

Exemple:

Imaginem que tenim un fitxer anomenat fitxer_esborra_prova.txt a la carpeta Treball

 

Si esborrem el fitxer ens trobarem que desapareix i si el volem recuperar hem de buscar-lo a la paperera de reciclatge. Per fer-ho obrim la barra de navegació de nautilus fent CTRL + L

I posem l'adreça smb://IP-SERVIDOR/paperera_xarxa (S'ha de substituir IP-SERVIDOR per la IP real del servidor de centre). Ens sortirà una finestra que ens demana usuari / contrasenya (en el nostre cas la unitat T pot accedir alumnes, professorat, editors....).

Aquí trobarem una carpeta per cada un dels recurs:

  • Paperera_Unitat_T
  • Paperera_Unitat_P
  • Paperera_Unitat_M
  • Paperera_Unitat_G

ATENCIÓ: Recordeu que si els fitxers de les papereres tenen més de 7 dies s'esborraran automàticament i ja no es podran recuperar.