Wiki Linkat

Ltsp manual 16.04

De Wiki Linkat

Contingut

Configuració manual

Configuració de les interfícies de xarxa

És recomanable que el servidor de terminals lleugers (LTSP) disposi de dues plaques de xarxa. La placa eth0 connecta el servidor LTSP amb la xarxa del centre. Aquesta placa s'ha de configurar amb una IP que sigui compatible amb la xarxa del centre. En aquesta documentació es farà servir la IP 192.168.0.225 amb màscara de xarxa 255.255.255.0 per configurar la interfície eth0.

La placa de xarxa eth1 dóna servei a la xarxa de terminals lleugers i es configura amb la IP 192.168.10.1 i màscara 255.255.255.0.


Canvi en el gestor de les interfícies de xarxa

La gestió de la xarxa es fa a través del gestor Network Manager. Si bé el Network Manager permet la gestió de les interfícies de xarxa d'una forma senzilla, es proposa realitzar el canvi pel mètode ifup. Aquest canvi resulta útil si es vol preparar una maqueta per poder fer la clonació del servidor LTSP. En cas de no voler fer cap maqueta de la instal·lació del servidor LTSP es pot anar a la Instal·lació dels paquets LTSP.


Per fer aquest canvi, s'ha d'editar el fitxer NetworkManager.conf que es troba dins del directori /etc/NetworkManager. Per fer-ho, s'executarà des de consola l'ordre:

gksu gedit /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf

Un cop obert el fitxer, caldrà canviar la línia:

managed=false

per

managed=true


En Linkat edu 16.04, per desactivar el gestor NetworkManager caldrà executar l'ordre:

systemctl disable NetworkManager


Si es volgués tornar a activar, caldria executar l'ordre:

systemctl enable NetworkManager

Canvi de nom dispositius ethernet:


Una dels canvis que s'introdueix amb Ubuntu 16.04 (base de la Linkat edu 16.04) és el canvi de nom de les interfícies de xarxa. Els noms de les interfícies de xarxa són del tipus: enp0s25, enp16s0, ens18, etc. Si es vol recuperar la nomenclatura clàssica de les interfícies de xarxa (eth0, eth1, wlan0, etc) cal editar el fitxer:

/etc/default/grub

i canviar la línia:

GRUB_CMDLINE_LINUX=""

per

GRUB_CMDLINE_LINUX="net.ifnames=0 biosdevname=0"

I, finalment, cal executar les ordres:

sudo update-grub2

i

sudo reboot

per reiniciar la màquina i aplicar els canvis.


Configuració manual de les interfícies de xarxa


Per configurar manualment les interfícies de xarxa, cal editar el fitxer /etc/network/interfaces. El contingut d'aquest fitxer és el següent:

auto lo
iface lo inet loopback


Així doncs, per configurar les interfícies de xarxa eth0 (192.168.0.225) i eth1 (192.168.10.1) caldrà executar des de consola l'ordre:

gksu gedit /etc/network/interfaces

i s'hi afegirà el contingut següent a continuació de la línia: iface lo inet loopback

auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.0.225
netmask 255.255.255.0
network 192.168.0.0
broadcast 192.168.0.255
gateway 192.168.0.1
dns-nameservers 213.176.161.16 213.176.161.18
dns-search xtec.cat

auto eth1
iface eth1 inet static
address 192.168.10.1
netmask 255.255.255.0
network 192.168.10.0
broadcast 192.168.10.255


El fitxer /etc/network/interfaces definitiu tindrà la forma següent:

auto lo
iface lo inet loopback

auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.0.225
netmask 255.255.255.0
network 192.168.0.0
broadcast 192.168.0.255
gateway 192.168.0.1
dns-nameservers 213.176.161.16 213.176.161.18
dns-search xtec.cat

auto eth1
iface eth1 inet static
address 192.168.10.1
netmask 255.255.255.0
network 192.168.10.0
broadcast 192.168.10.255


NOTA: En cas que la IP de la interfície de xarxa eth0 estigui configurada pel servei DHCP del centre, la configuració de la interfície eth0 s'ha de canviar per:

auto eth0
iface eth0 inet dhcp

Instal·lació dels paquets LTSP

A través d'un terminal cal executar les ordres:

sudo apt-get install ltsp-server-standalone
sudo ltsp-build-client --arch i386


Configuració del servei DHCP

El servei DHCP s'utiliza per proporcionar la informació necessària als terminals lleugers per poder arrencar. Així doncs, cal modificar la configuració existent del servei DHCP perquè sigui compatible amb l'adreça 192.168.10.1 que es troba assignada a la interfície eth1.

Per fer aquesta modificació, cal executar des de consola l'ordre:

gksu gedit /etc/ltsp/dhcpd.conf

i canviar la referència a la xarxa 192.168.0.x per la xarxa 192.168.10.x

Fitxer original dhcp.conf:

#
# Default LTSP dhcpd.conf config file.
#
authoritative;
subnet 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 {
range 192.168.0.20 192.168.0.250;
option domain-name "example.com";
option domain-name-servers 192.168.0.1;
option broadcast-address 192.168.0.255;
option routers 192.168.0.1;
#    next-server 192.168.0.1;
#    get-lease-hostnames true;
option subnet-mask 255.255.255.0;
option root-path "/opt/ltsp/i386";
if substring( option vendor-class-identifier, 0, 9 ) = "PXEClient" {
filename "/ltsp/i386/pxelinux.0";
} else {
filename "/ltsp/i386/nbi.img";
}
}


Fitxer modificat dhcp.conf (s'ha fet el canvi de la xarxa 192.168.0 per la xarxa 192.168.10):

#
# Default LTSP dhcpd.conf config file.
#
authoritative;
subnet 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0 {
range 192.168.10.20 192.168.10.250;
option domain-name "example.com";
option domain-name-servers 192.168.10.1;
option broadcast-address 192.168.10.255;
option routers 192.168.10.1;
#    next-server 192.168.10.1;
#    get-lease-hostnames true;
option subnet-mask 255.255.255.0;
option root-path "/opt/ltsp/i386";
if substring( option vendor-class-identifier, 0, 9 ) = "PXEClient" {
filename "/ltsp/i386/pxelinux.0";
} else {
filename "/ltsp/i386/nbi.img";
}
}


A més a més, el servei dhcp s'ha de configurar perquè ofereixi les IPs a través d'una de les interfícies de xarxa. En aquest sentit, caldrà configurar el servei perquè proporcioni les IPs a través de la placa eth1.

Per fer aquesta modificació, cal executar des de consola l'ordre:

gksu gedit /etc/default/isc-dhcp-server

Un cop obert el fitxer isc-dhcp-server, cal editar la variable INTERFACES i assignar-li el valor eth1:

INTERFACES="eth1"


En el cas de la Linkat edu 14.04 cal modificar, a més a més, la línia:

#DHCPD_CONF=/etc/dhcp/dhcpd.conf

i canviar-la per:

DHCPD_CONF=/etc/ltsp/dhcpd.confConfiguració del servei TFTP

El servei tftp és l'encarregat d'enviar la imatge per tal que el terminal lleuger pugui arrencar. Per configurar aquest servei cal editar l'arxiu de configuració del servei i fer que apunti cap a la IP del servidor LTSP (la IP 192.168.10.1 assignada a la placa de xarxa eth1):


Des de consola, s'ha d'executar l'ordre:

gksu gedit /etc/default/tftpd-hpa


i modificar la línia TFTP_ADDRESS.

Així doncs, la línia ha de quedar configurada tal i com es mostra a continuació:

TFTP_ADDRESS="192.168.10.1:69"


Modificació de la configuració dels serveis DHCP i TFTP


Per tal de garantir que els serveis DHCP i TFTP arrenquin amb la interfície de xarxa eth1 operativa, cal modificar els fitxer següents: /etc/init/tftpd-hpa.conf/etc/init/isc-dhcp-server.conf


Modificació del fitxer tftpd-hpa.conf

Per editar el fitxer de configuració del servei TFTP, cal executar des de consola l'ordre:

gksu gedit /etc/init/tftpd-hpa.conf

i editar la línia:

start on runlevel [2345]

per tal que quedi de la forma següent:

start on (local-filesystems and net-device-up IFACE!=lo)


Modificació del fitxer isc-dhcp-server.conf

De la mateixa forma que s'ha fet per al servei TFTP, cal modificar també la configuració del servei DHCP. Així doncs, caldrà executar des de consola l'ordre:

gksu gedit /etc/init/isc-dhcp-server.conf

i editar la línia:

start on runlevel [2345]

per tal que quedi de la forma següent:

start on runlevel [2345] and net-device-up IFACE=eth1

on eth1 és la placa de xarxa que dóna el servei a la xarxa de terminals lleugers.

Configuració del fitxer lts.conf

Finalment, per fer que els terminals lleugers arrenquin amb l'escriptori gnome de forma predeterminada i l'idoma en català, s'ha de crear el fitxer lts.conf dins del directori:

/var/lib/tftpboot/ltsp/i386

Per editar-lo, cal executar l'ordre:

gksu gedit  /var/lib/tftpboot/ltsp/i386/lts.conf

El contingut del fitxer lts.conf ha de ser el següent:

[default]
LDM_SESSION="gnome-flashback-metacity"
LDM_LANGUAGE = ca_ES.UTF8


El fitxer lts.conf es es pot modificar per tal d'ajustar la configuració específica de cada terminal lleuger.


Compressió del trànsit entre el terminal lleuger i el servidor

La compressió i xifratge de la connexió entre el terminal lleuger i el servidor es configura a través de la variable LDM_DIRECTX. El valor predeterminat d'aquesta variables és False la qual cosa habilita el xifratge a través d'un tunnel SSH.

En cas de tenir terminals lleugers lents, es recomana definir dins del fitxer lts.conf la variable LDM_DIRECTX i assignar-li el valor true per tal que no es realitzi el xifratge. D'aquesta forma, la comunicació client-servidor és menys segura però més ràpida.


L'edició del fitxer lts.conf es pot realitzar amb l'ordre:

gksu gedit /var/lib/tftpboot/ltsp/i386/lts.conf


Configuració del lightdm

Es recomana modificar la configuració del gestor de sessions lightdm perquè no aparegui la llista completa d'usuaris del servidor de terminals lleugers.


Per modificar la configuració del gestor de sessions en Linkat edu 16.04 cal crear el fitxer 99-linkat-gnome-flashback-metacity.conf amb l'ajut de l'editor gedit. Per tant, caldrà executar l'ordre per crear l'arxiu anterior:

sudo gedit /usr/share/lightdm/lightdm.conf.d/99-linkat-gnome-flashback-metacity.conf


Un cop obert l'editor, cal afegir el contingut següent:

SeatDefaults]
greeter-hide-users=true
greeter-show-manual-login=true

Recursos:

Informació oficial sobre LTSP en Ubuntu https://help.ubuntu.com/community/UbuntuLTSP

Més informació sobre el fitxer lts.conf: http://manpages.ubuntu.com/manpages/precise/man5/lts.conf.5.html