Wiki Linkat

Instal·lació Linkat 3 PXE

De Wiki Linkat

Instal·lació de Linkat 3 a través de xarxa mitjançant PXE:

La informació original es troba a: en.opensuse.org/SuSE_install_with_PXE_boot


Una forma alternativa d'iniciar la instal·lació de Linkat és a través de la xarxa fent ús de PXE (Preboot Execution Environment). Aquesta modalitat d'instal·lació permet instal·lar Linkat 3 en ordinadors que no disposin de lector de cd/dvd o bé si l'ordinador no disposa de lector de DVD, a través d'un CD que suporti arrencada PXE (p.e. CD Live de clonezilla) es pot fer la instal·lació de Linkat. Per tant, la instal·lació via PXE no requereix de cap DVD d'instal·lació ja que tot es fa a través de la xarxa i només requereix tenir el servidor Linkat 3 instal·lat. Si s'opta per arrencar a través de CD, aquest CD només és necessari en el moment d'arrencar per xarxa per la qual cosa amb un únic CD es pot fer tota una aula de forma simultània.


Per poder fer una instal·lació cal tenir una còpia del DVD de Linkat copiada en un directori i accessible a través de pàgina web. Si tenim un servidor Linkat 3 instal·lat al centre ja disposem del servei Apache (servidor web) i d'una còpia del DVD de Linkat 3 ubicada a: /srv/www/linkat3/distribution/linkat-3.0/inst-source.


Ara només cal comprovar que els paquets, tftp, yast2-tftp-server, dhcp-server, yast2-dhcp-server es troben instal·lats.


Pel que fa el servidor tftp, a través del YaST2 es pot configurar perquè s'executi en iniciar el servidor Linkat 3 i pel que fa el servei dhcp, només cal configuar-lo (també a través del YaST) perquè assigni IPs dins d'un interval (p.e. 192.168.0.50 - 192.168.0.60). Cal tenir en compte que seran necessàries tantes IPs com màquines s'hagin d'instal·lar.

Un exemple de fitxer de configuració de dhcp és el següent (/etc/dhcpd.conf):

  option routers 192.168.0.1;
  default-lease-time 14400;
  ddns-update-style none;
  next-server 192.168.0.240;
  filename "pxelinux.0";
  authoritative;
  subnet 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 {
   range 192.168.0.50 192.168.0.60;
   default-lease-time 14400;
   max-lease-time 172800;
  }

Com hem comentat anteriorment, el fitxer /etc/dhcpd.conf es genera mitjançant el mòduel de YaST corresponent. La modificació que s'ha fet ha consistit en introduir les línies:

  next-server 192.168.0.240;
  filename "pxelinux.0";

i que proporcionen la informació necessària per tal que l'ordinador que arrenca via PXE trobi el servidor TFTP. En aquest cas el servidor TFTP es troba ubicat al servidor Linkat3 que té la IP 192.168.0.240


Preparació de l'entorn PXE:


Per prepara l'entorn PXE en el servidor Linkat 3, cal instal·lar el paquet syslinux.

Un cop instal·lat aquest paquet crearem el directori:

mkdir -p /srv/tftp/tftpboot/pxelinux.cfg

I hi copiarem el fitxer pxelinux.0:

cp /usr/share/syslinux/pxelinux.0 /srv/tftpboot

Tot seguit crearem un fitxer de configuració (anomenat default):

gedit /tftpboot/pxelinux.cfg/default

Dins d'aquest fitxer inclourem les lónioes següents:

default install
prompt  1
timeout 30
 
# Install i386 Linux
label install
 kernel linux
 append initrd=initrd splash=silent vga=0x314 showopts install=http://192.168.0.240/linkat3/distribution/linkat-3.0/inst-source/

Aquesta configuració fa referència a dos fitxers: linux i initrd. Aquests fitxers s'han de copiar del directori: boot/i386 del DVD de Linkat 3 o bé del repositori (en aquest cas es trobarien a: /srv/www/linkat3/distribution/linkat-3.0/inst-source/boot/i386

La còpia es fa de la forma següent:

cd /srv/tftpboot
cp /srv/www/linkat3/distribution/linkat-3.0/inst-source/boot/i386/initrd /tftpboot/.
cp /srv/www/linkat3/distribution/linkat-3.0/inst-source/boot/i386/linux/tftpboot/.


Arrencada PXE:

Els ordinadors més moderns ja són capaços d'arrencar a través de PXE. No obstant, si ens trobem amb ordinadors que no tenen aquesta capacitat, haurem d'arrencar mitjançant algun cd/floppy que ho permeti fer. En concret, el CD Live del programa clonezilla, en una de les seves opcions, permet arrencar a través de PXE.

Un cop ha arrancat l'ordinador, la instal·lació continua de la mateixa forma com si s'hagués arrencat amb DVD.