Wiki Linkat

Samba Paperera Reciclatge Servidor Centre

De Wiki Linkat

Configuració de la paperera de reciclatge en els recursos compartits del Servidor de Centre Linkat:En aquesta recepta es descriu la configuració de la paperera de xarxa per poder recuperar els documents esborrats de les unitats de: gestió (Unitat G), professorat (Unitat P) i treball (Unitat T).


Procediment:


Nota: per fer aquestes modificacions cal ser root!!!


1- Cal crear el directori Paperera dins del directori /srv/exports:


Codi:

cd /srv/exports 

mkdir Paperera 


2- Cal donar els permisos 775 a la carpeta Paperera:


Codi:

chmod 775 Paperera 


3- Dins de la carpeta Paperera (/srv/exports/Paperera), cal crear els recursos següents: Paperera_Unitat_GPaperera_Unitat_PPaperera_Unitat_T


Aquests tres directoris recolliran els fitxers que es vagin eliminant desl recursos compartits: gestio (Unitat G), professorat (Unitat P) i treball (Unitat T).


Codi per a servidors Linkat 4:

cd /srv/exports/Paperera

mkdir Paperera_Unitat_G
mkdir Paperera_Unitat_P
mkdir Paperera_Unitat_T

chmod 770 Paperera_Unitat_G
chmod 770 Paperera_Unitat_P
chmod 777 Paperera_Unitat_T

chown root:Administradors Paperera_Unitat_G
chown root:Professorat Paperera_Unitat_P
chown nobody:Administradors Paperera_Unitat_T

getfacl /srv/exports/G | setfacl --set-file=- /srv/exports/Paperera/Paperera_Unitat_G
getfacl /srv/exports/P | setfacl --set-file=- /srv/exports/Paperera/Paperera_Unitat_P
getfacl /srv/exports/T | setfacl --set-file=- /srv/exports/Paperera/Paperera_Unitat_T


NOTA: Cal ignorar el missatge: "getfacl: Removing leading '/' from absolute path names" 

Codi per a servidors Linkat 3:

cd /srv/exports/Paperera

mkdir Paperera_Unitat_G
mkdir Paperera_Unitat_P
mkdir Paperera_Unitat_T

chmod 770 Paperera_Unitat_G
chmod 770 Paperera_Unitat_P
chmod 777 Paperera_Unitat_T

chown root:Gestio Paperera_Unitat_G
chown root:Professorat Paperera_Unitat_P
chown nobody:Administradors Paperera_Unitat_T

getfacl /srv/exports/G | setfacl --set-file=- /srv/exports/Paperera/Paperera_Unitat_G
getfacl /srv/exports/P | setfacl --set-file=- /srv/exports/Paperera/Paperera_Unitat_P
getfacl /srv/exports/T | setfacl --set-file=- /srv/exports/Paperera/Paperera_Unitat_T


NOTA: Cal ignorar el missatge: "getfacl: Removing leading '/' from absolute path names" 4- Un cop configurat el directori Paperera, s'ha de procedir a configurar el servei samba:

Cal editar el fitxer /etc/smb.conf per modificar els recursos: gestio, professorat, treball i també els recursos G, P i T tal i com es descriu a continuació:


Així doncs, els recursos de xarxa modificats dins del fitxer /etc/samba/smb.conf quedarien com es mostra a continuació:


Contingut parcial del fitxer /etc/samba/smb.conf:

[gestio]
  comment = Gestio
  path = /srv/exports/G
  read only = No
  writeable = Yes
  browseable = Yes
  guest ok = No
  printable = no
  write ok = true
  force create mode = 664
  force directory mode = 775
  create mask = 664
  vfs objects = recycle
  recycle:repository = /srv/exports/Paperera/Paperera_Unitat_G
  recycle:exclude = *.tmp *.temp *.o
  recycle:maxsize = 20971520
  recycle:versions = Yes
  recycle:keeptree = Yes
  recycle:touch = true


[treball]
  comment = Treball
  path = /srv/exports/T
  read only = No
  force group = nogroup
  force user = nobody
  writeable = Yes
  browseable = Yes
  guest ok = Yes
  printable = No
  write ok = true
  force create mode = 666 
  force directory mode = 777
  create mask = 666
  vfs objects = recycle
  recycle:repository = /srv/exports/Paperera/Paperera_Unitat_T
  recycle:exclude = *.tmp *.temp *.o
  recycle:maxsize = 20971520
  recycle:versions = Yes
  recycle:keeptree = Yes
  recycle:touch = true
  recycle:directory_mode = 0777


[professorat]
  comment = Professorat
  path = /srv/exports/P
  read only = No
  writeable = Yes
  browseable = Yes
  guest ok = No
  printable = no
  write ok = true
  force create mode = 664
  force directory mode = 775
  create mask = 664
  vfs objects = recycle
  recycle:repository = /srv/exports/Paperera/Paperera_Unitat_P
  recycle:exclude = *.tmp *.temp *.o
  recycle:maxsize = 20971520
  recycle:versions = Yes
  recycle:keeptree = Yes
  recycle:touch = true[Paperera_Xarxa]
  path = /srv/exports/Paperera/
  comment = Paperera de Reciclatge de la Xarxa
  writeable = Yes
  browsable = Yes

# Non-browseable aliases for mixed environments compatibility

[T]
  comment = Treball
  path = /srv/exports/T
  read only = No
  force group = nogroup
  force user = nobody
  writeable = Yes
  browseable = No
  guest ok = Yes
  printable = No
  write ok = true
  force create mode = 666
  force directory mode = 777
  vfs objects = recycle
  recycle:repository = /srv/exports/Paperera/Paperera_Unitat_T
  recycle:exclude = *.tmp *.temp *.o
  recycle:maxsize = 20971520
  recycle:versions = Yes
  recycle:keeptree = Yes
  recycle:touch = true
  recycle:directory_mode = 0777

[P]
  comment = Professorat
  path = /srv/exports/P
  read only = No
  writeable = Yes
  browseable = No
  guest ok = No
  printable = no
  write ok = true
  force create mode = 664
  force directory mode = 775
  vfs objects = recycle
  recycle:repository = /srv/exports/Paperera/Paperera_Unitat_P
  recycle:exclude = *.tmp *.temp *.o
  recycle:maxsize = 20971520
  recycle:versions = Yes
  recycle:keeptree = Yes
  recycle:touch = true
[G]
  comment = Gestio
  path = /srv/exports/G
  read only = No
  writeable = Yes
  browseable = No
  guest ok = No
  printable = no
  write ok = true
  force create mode = 664
  force directory mode = 775
  create mask = 664
  vfs objects = recycle
  recycle:repository = /srv/exports/Paperera/Paperera_Unitat_G
  recycle:exclude = *.tmp *.temp *.o
  recycle:maxsize = 20971520
  recycle:versions = Yes
  recycle:keeptree = Yes
  recycle:touch = true


Nota:  recycle:maxsize = 20971520 fa referència a la mida màxima de fitxer que anirà a la paperera. En aquest cas, el valor 20971520 equival a un fitxer de 20 Mb de mida màxima.


Com es pot veure a l'exemple anterior, s'ha creat un nou recurs de xarxa anomenat Paperera_Xarxa que és la que contindrà els fitxers esborrats. Així doncs caldrà fer un buidatge d'aquesta paperera ja que tots els elements que s'eliminin aniran a parar a aquest recurs i per tant consumiran espai en disc. 

Per automatitzar el buidatge periòdic de la paperera de xarxa (recurs Paperera_Xarxa) es pot programar una tasca per tal que s'executi un cop per setmana.


Com a exemple, l'script neteja_paperera_xarxa.sh següent es pot fer servir per eliminar completament el contingut de les papereres dels recursos de xarxa G, P i T:


Contingut de l'script neteja_paperera_xarxa.sh:

#!/bin/bash
PAPERERA_XARXA="/srv/exports/Paperera"
for RECICLA in $PAPERERA_XARXA/*
do
  rm -rf $RECICLA/*
done


Aquest script es pot copiar dins del directori /usr/local/bin i cal donar-li permisos d'execució per tal que s'executi correctament. Per fer-ho cal assignar permisos 750:


chmod 750 /usr/local/bin/neteja_paperera_xarxa.sh


Un cop copiat l'script que neteja el contingut de la paperera de xarxa, cal automatitzar la seva execució. Així doncs, es pot programar dins del fitxer /etc/crontab l'execució de l'script neteja_paperera_xarxa.sh tal i com es mostra a continuació:


Contingut /etc/crontab:

00 00 * * 0 /usr/local/bin/neteja_paperera_xarxa.sh > /dev/null 2>&1 


aquesta entrada dins del fitxer crontab s'executarà cada diumenge a mitjanit (00:00). Aquesta programació es pot canviar per @weekly quedant de la forma següent:


@weekly /usr/local/bin/neteja_paperera_xarxa.sh > /dev/null 2>&1 
Aquesta documentació es basa en la informació extreta de:


http://www.samba.org/samba/docs/man/Samba-HOWTO-Collection/

http://www.samba.org/samba/docs/man/Samba-HOWTO-Collection/VFS.html#id2651247

http://www.mbse.eu/linux/homeserver/essential/samba/


Informació sobre ACL:

http://govath.wordpress.com/2010/01/25/linux-setfacl-getfacl-acl-examples/

http://computernetworkingnotes.com/managing-file-system-security/acl.html


Informació sobre crontab:

http://www.simplehelp.net/2008/11/17/increase-your-linuxunix-productivity-how-to-use-crontab/