Wiki Linkat

Restaurar perfil usuaris locals Linkat 3

De Wiki Linkat

Restauració (congelació) del perfil dels usuaris locals en Linkat 3:

L'script següent permet restaurar de forma automàtica el perfil dels usuaris locals en Linkat 3. Aquest script té en consideració 4 perfils diferents i que corresponen als perfils:

Abans de procedir a la instal·lació de l'script cal copiar els scripts següents en fitxers que tinguin com a nom:

install_congela.sh   (script d'instal·lació)
congela.sh       (script de restauració)
PreSession_Default.diff (conté les modificacions del fitxer Default del GDM
             que fa possible que l'script congela.sh s'executi

- estàndard (aquest perfil correspon a l'escriptori estàndard de linkat)
- infantil
- primària
- secundària

Així doncs, si un usuari pertany a un grup (només 1) dels esmentats anteriorment, se li restaura, en el proper inici de sessió, l'escriptori corresponent al seu grup.

Requisits necessaris:

Per poder fer ús de l'script cal tenir instal·lats els paquets següents:


perfil-usuari-infantil
perfil-usuari-primaria
perfil-usuari-secundaria 

Aquests paquets es poden instal·lar des del YaST


Instal·lació:


L'script disposa d'un instal·lador que és qui fa les comprovacions necessàries. Així, es comprova que els paquets corresponents als perfils d'infantil, primària i secundària estiguin instal·lats, crea el perfil estàndard (dins del directori /usr/share/linkat/profiles/), modifica el fitxer: /etc/gdm/PreSession/Default per tal que l'script s'executi a l'inici de la sessió de l'usuari i finalment crea els grups locals: estandard infantil primaria secundaria


El codi de l'instal·lador és el següent:


Codi de l'script: install_congela.sh

#!/bin/bash
# Script install_congela.sh
#
# Instal·lador de l'script congela.sh
# GPL 3.0
#
#
# Creació del fitxer perfil-estandard.tar.bz2 que no existeix per defecte
#
if [ -n "$(id | grep root)" ]; then
  for i in $(echo perfil-usuari-infantil perfil-usuari-primaria perfil-usuari-secundaria); do 
   if [ "$(zypper search $i | grep $i | cut -d "|" -f 1)" != "i " ]; then
     echo "El paquet $i ha d'estar instal·lat. Et recomano que facis la instal·lació amb el YaST"
     exit 0
   else
     echo "El paquet $i està correctament instal·lat."
   fi
  done
  echo "Els paquets corresponents als perfils es troben instal·lats. Ok"
  if [ -e congela.sh ]; then
   echo "Copiant el fitxer congela.sh a /usr/local/bin"
   cp congela.sh /usr/local/bin/.
  else
   echo "El fitxer congela.sh no s'ha trobat"
   exit 0
  fi
  if [ ! -f /usr/share/linkat/profiles/perfil-estandard.tar.bz2 ]; then
   echo "Creant el perfil estandard a /usr/share/linkat/profiles"
   cd /etc/skel
   tar -jcf /usr/share/linkat/profiles/perfil-estandard.tar.bz2 \.[a-zA-Z]*
   cd -
  fi
  if [ -e PreSession_Default.diff ]; then
   if [ -z "$(cat /etc/gdm/PreSession/Default |grep congela)" ]; then
     echo "Actualitzant el fitxer /etc/gdm/PreSession/Default perquè executi l'script congela.sh"
     cp /etc/gdm/PreSession/Default /etc/gdm/PreSession/Default.bak
     patch /etc/gdm/PreSession/Default < PreSession_Default.diff
   else
     echo "El fitxer /etc/gdm/PreSession/Default ja se li ha aplicat el patch."
   fi
  fi
  echo "Fem la còpia de seguretat del fitxer de grups situat a /etc/group"
  cp /etc/group /etc/group.bak
  for i in $(echo estandard infantil primaria secundaria); do
   if [ -z "$(cat /etc/group |grep ^$i)" ]; then
     echo "Creant el grup local $i"
     groupadd $i
   else
     echo "El grup $i ja existeix. No el donem d'alta"
   fi
  done
fi


Aquest script ha de ser executat com a root per la qual cosa es recomana fer alguna prova abans en un ordinador de proves.

El programa ha donat d'alta els grups següents: estandard, infantil, primaria i secundaria.


Script de congelació:

L'scrip següent és el que fa la tasca de restaurar els fitxers i/o directoris de configuració de l'usuari.


Codi de l'script: congela.sh

#!/bin/bash
#
# Grups: estandard, infantil, primaria, secundaria
#
#
# $1 és opcional. Si se li passa com a paràmetre, es restaura la sessió de l'usuari
# en cas contrari, agafa el valor de la variable $USER definit a PreSession
#
if [ -n "$1" ]; then
  USER=$1
fi
if [ "$(cat /etc/passwd | grep $USER)" != "" ]; then
  PROPIETARI_GRUP=$(cat /etc/passwd |grep $USER | cut -d ":" -f4)
  DIRECTORI_PERSONAL=$(cat /etc/passwd |grep $USER | cut -d ":" -f6)
  DIRECTORI_MODEL=/usr/share/linkat/profiles
  RESTAURA=0
  GRUP=$(groups $USER | cut -d ":" -f2)
  for i in $GRUP; do
   case "$i" in
     'estandard')
      PERFIL=estandard
      RESTAURA=1
     ;;
     'infantil')
      PERFIL=infantil
      RESTAURA=1
     ;;
     'primaria')
      PERFIL=primaria
      RESTAURA=1
     ;;
     'secundaria')
      PERFIL=secundaria
      RESTAURA=1
     ;;
   esac;
  done
  if [ -n "$2" ]; then
   PERFIL=$2
   RESTAURA=1
  fi
  if [ $RESTAURA -eq 1 ]; then
   RESTAURA=0
   cd $DIRECTORI_PERSONAL
#
# Eliminem tots els directoris/fitxers .*
#
   for j in $(ls -A | grep '^\.'); do
     if [ ! -S "$j" ]; then
      rm -rf $j >/dev/null 2>&1
     fi
   done 
#
# Descomprimim el perfil que s'ha de restaurar
#
   tar -jxf $DIRECTORI_MODEL/perfil-$PERFIL.tar.bz2
#
# Només en el cas dels perfils diferents a l'estàndard, s'ha de reanomenar els fitxers continguts dins del
# directori .nautilus/metafiles de l'usuari
#
   if [ $PERFIL != "estandard" ]; then
     cd $DIRECTORI_PERSONAL/.nautilus/metafiles
	 DIRECTORI_PRINCIPAL=$(echo $DIRECTORI_PERSONAL | sed -e 's/'$USER'// ; s/\///g')
     for j in $(ls $DIRECTORI_PERSONAL/.nautilus/metafiles |grep $PERFIL); do
      mv $j $(echo $j | sed -e 's/home-local/'$DIRECTORI_PRINCIPAL'/ ; s/'$PERFIL'/'$USER'/')
     done 
   fi
#
# En cas que s'hagués esborrat els directoris: Documents, public_html, bin es creen de nou
#
   for i in $(echo Documents public_html bin); do
     if [ ! -d $DIRECTORI_PERSONAL/$i ]; then
      mkdir $DIRECTORI_PERSONAL/$i
     fi
   done
   chown -R $USER:$PROPIETARI_GRUP $DIRECTORI_PERSONAL # > /dev/null 2>&1 
  fi
fi

Finalment, el fitxer PreSession_Default.diff conté les modificacions necessàries per tal que l'script congela.sh s'executi a l'entrada de la sesió de l'usuari. Si un usuari NO pertany a cap dels 4 grups esmentats anteriorment, l'script no té cap efecte. L'script NO elimina cap carpeta ni document creat per l'usuari i sí que elimina qualsevol fitxer/directori que comenci per punt.

Codi del fitxer l'script: PreSession_Default.diff

8a9
> sh /usr/local/bin/congela.sh