Wiki Linkat

Picaxe Linkat edu 14.04 i 12.04

De Wiki Linkat

Les plaques PICAXE

Una placa PICAXE porta un sistema de microcontrolador fàcil de programar mitjançant un llenguatge BASIC senzill. Per tal de fer funcionar aquestes plaques en Linkat edu 14.04 - 12.04, cal crear un fitxer de regles que permetin carregar el driver en el moment de connectar la placa a l'ordinador. Per fer això, cal crear el fitxer: /etc/udev/rules.d/99-axe027.rules  Per crear aquest fitxer, s'ha d'obrir un terminal (es pot obtenir mitjançant la combinació de tecles Control Alt T) i escriure l'ordre següent:

gksu gedit /etc/udev/rules.d/99-axe027.rules

Un cop obert l'editor gedit, s'ha d'escriure les línies següents dins del document que s'ha obert:


1- En cas de connectar un únic dispositiu PICAXE:

# /etc/udev/rules.d/99-axe027.rules
# contains axe027 udev rule to patch default
# FTDI product id to AXE027 product id (0xbd90)
ATTR{idProduct}=="bd90", ATTR{idVendor}=="0403",RUN+="/sbin/modprobe -q ftdi_sio product=0xbd90 vendor=0x0403",MODE="0666"


2- En cas de connectar dos dispositius PICAXE de forma consecutiva:

# /etc/udev/rules.d/99-axe027.rules
# contains axe027 udev rule to patch default
# FTDI product id to AXE027 product id (0xbd90)
# FTDI product id to AXE027 product id (0x6015)
ATTR{idProduct}=="bd90", ATTR{idVendor}=="0403",RUN+="/sbin/rmmod ftdi_sio"
ATTR{idProduct}=="bd90", ATTR{idVendor}=="0403",RUN+="/sbin/modprobe -q ftdi_sio product=0xbd90 vendor=0x0403",MODE="0666"
ATTR{idProduct}=="6015", ATTR{idVendor}=="0403",RUN+="/sbin/rmmod ftdi_sio"
ATTR{idProduct}=="6015", ATTR{idVendor}=="0403",RUN+="/sbin/modprobe -q ftdi_sio product=0x6015 vendor=0x0403",MODE="0666"

(Nota: En aquest cas, es connecten de forma consecutiva dos dispositius amb els identificadors idProduct=bd90 i idProduct=6015. Aquests identificadors es poden obtenir executant l'ordre: lsusb


Finalment, es desen els canvis i es reinicia l'ordinador o bé s'executa des de consola l'ordre:

sudo udevadm control --reload-rules


D'aquesta manera, cada cop que es connecti la placa Picaxe a l'ordinador es carregarà el controlador ftdi_sio i crearà de forma automàtica una entrada /dev/ttyUSB0  que pertany al grup plugdev i que tindrà els permisos de lectura i escriptura per a tothom (permisos 666). Per programar la placa Picaxe es pot fer servir l'editor LinAxePad