Wiki Linkat

MySQL

De Wiki Linkat

MySQL és un sistema de gestió de bases de dades relacional multi-fil i multiusuari, que usa el llenguatge SQL.

MySQL ha esdevingut molt popular gràcies a la seva velocitat en executar consultes i el seu suport de forma nativa per part del llenguatge PHP (fins a la versió 4.X d'aquest llenguatge ja que a partir de la versió 5 deixa d'estar-ho), en l'elaboració d'aplicacions web, en l'entorn del programari lliure.

Es pot fer ús de MySQL en aplicacions de tota mena (web, d'escriptori o d'altres) de forma lliure i gratuïta sota les condicions de la llicència GPL. Si es vol integrar MySQL com a part d'un producte privatiu cal adquirir una llicència d'ús específica per a aquest propòsit.


Còpies de seguretat i restauració de bases de dades amb mysqldump

Mysqldump és una eina que es permet crear i restaurar còpies de seguretat de base de dades MySQL.

backup:
mysqldump -u root -p[root_password] [database_name] > dumpfilename.sql

restaurar:
mysql -u root -p[root_password] [database_name] < dumpfilename.sql

Backup

Per generar una còpia de seguretat d'una base de dades MySQL s'ha d'executar l'ordre següent des de consola:

mysqldump -u root -p lncentre jclic > jclic.sql

Restaurar

Per restaurar una bases de dades s'han de seguir els passos següents:

  • Entrar al MySQL com a usuari administrador de MySQL.
  • Crear la base de dades buida, si la base de dades ja existeix, caldrà eliminar-la i tornar-la a crear.
  • Sortir del MySQL.
  • Importar les dades del fitxer *.sql generat amb el mysqldump.

Tot seguit es mostra el procediment:

# mysql -u root -p passwdroot

mysql> create database jclic;
Query OK, 1 row affected (0.02 sec)

mysql> quit

# mysql -u root -p passwdroot jclic < jclic.sql