Wiki Linkat

Migrar un servidor Windows a Linkat

De Wiki Linkat

Contingut

Característiques dels servidors Windows

Els servidors Windows subministrats pel Departament d'Educació exporten tres recursos de xarxa:

 • La unitat S, que s'exporta en modalitat de "només lectura" per a tots els usuaris, acostuma a contenir programari i documents d'ús compartit que no s'hagin de modificar.
 • La unitat T s'exporta en modalitat de lectura i escriptura per a tothom.
 • La unitat P, que només és accessible (en modalitat de lectura i escriptura) als usuaris del grup "Professorat"
 • Opcionalment, la unitat G, accessible només als usuaris del grup "Gestió"

El servidor Linkat 3 exporta també aquests mateixos recursos Samba, i amb els mateixos noms i condicions. Per tant, per migrar les dades n'hi haurà prou amb copiar els documents d'un servidor a l'altre i assignar-los els permisos corresponents.

Aquest document no contempla la migració d'altres funcionalitats que s'estiguin oferint des del servidor Windows, com ara Active Directory o altres.

Operacions prèvies al copiatge

Adreces IP dels servidors

Per suposat, caldrà que els dos ordinadors estigui connectats a la mateixa xarxa, cadascun amb una IP diferent. La instal·lació per defecte de la Linkat assigna al servidor l'adreça 192.168.0.240, i el servidor Windows té per defecte la 192.168.0.100. En principi no hi hauria d'haver cap problema, però convé verificar que les adreces IP no estiguin ocupades.

Neteja de les unitats de xarxa

Abans de fer la transferència és recomanable netejar les unitats P, S i T del servidor Windows per no arrossegar brossa d'una banda a una altra i estalviar-nos temps i espai de disc. No ho deixeu per a un altre moment: ara és l'ocasió!

Carpetes duplicades

El servidor Linkat té un directori dins del recurs "S" amb una biblioteca de projectes JClic preinstal·lats (directori /srv/exports/S/JClic). En el cas força freqüent que al servidor Windows existeixi també una carpeta S:\JClic caldrà decidir quina de les dues biblioteques de projectes és la que haurà de quedar finalment instal·lada, i eliminar o reanomenar la que no s'hagi de fer servir.

Copiatge de les unitats de xarxa

A partir d'aquí, els passos a seguir per a copiar el contingut del servidor Windows al servidor Linkat són els següents:

 • En el servidor Linkat, anar a Sistema - Sistema - User and Group management i editar l'usuari "super". A la pestanya Detalls Hem de fer el següent:
  • Fer que el seu grup per defecte sigui "Administradors"
  • Marcar les creuetes als grups "users", "Alumnat", "Professorat", "Editors" i "Gestio"
 • A la pestanya Connectors ens hem de posar damunt de la línia Gestiona els paràmetres del compte del Samba i activar-la (botó Afegeix o suprimeix el connector)
 • Confirmem. Haurem d'introduir novament la contrasenya de l'usuari "super". Aquesta contrasenya haurà de ser la mateixa que la de l'usuari "super" del servidor Windows.
 • Anem ara al servidor Windows. Ens hem d'assegurar que existeixi un usuari "super" amb la mateixa contrasenya que al servidor Linkat. Iniciem sessió amb aquest usuari.
 • Amb l'explorador de fitxers del Windows naveguem per la xarxa. Trobarem una xarxa anomenada "intracentre" amb un ordinador anomenat "servidor". Aquest ordinador ens exporta els recursos "Programari", "Treball", "Professorat" i "Gestio".
 • Ara es tracta de copiar tot el contingut de la carpeta C:\T del servidor Windows dins de la carpeta \\servidor\Treball de "servidor". Pot trigar una bona estona.
 • Després continuem copiant el contingut de la carpeta C:\P a la unitat de xarxa \\servidor\Professorat
 • En el cas que hi hagi una carpeta compartida C:\G, en copiem el contingut a \\servidor\Gestio

La carpeta C:\S (programari) requereix d'un tractament especial, ja que el servidor Linkat està configurat per a protegir el contingut d'aquesta unitat des de la xarxa Windows. Farem el següent:

 • Des del servidor Windows crearem una carpeta nova dins de \\servidor\Treball, i li posarem el nom "trans" (si ja existeix una carpeta amb aquest nom caldrà fer-ne servir un altre)
 • Copiem tot el contingut de C:\S dins de la carpeta "trans" que acabem de crear en el pas anterior. Pot trigar una bona estona.
 • Tanquem el servidor Windows, anem al servidor Linkat i iniciem una sessió amb l'usuari "super"
 • Des d'una consola executem l'ordre següent, que mourà tot el contingut de la carpeta "trans" al seu destí definitiu:
mv /srv/exports/T/trans/* /srv/exports/S
 • Si tot ha anat bé, esborrem la carpeta trans:
rm -r /srv/exports/T/trans
 • I per acabar fixem els permisos dels fitxers del recurs "S":
sudo chown -R super:Administradors /srv/exports/S
(demana la contrasenya de root)

chmod -R o-w /srv/exports/S

Assignació del nom "argo1" al nou servidor Linkat

Els clients Windows contacten amb el servidor mitjançant el nom "argo1". El darrer pas de la migració consistirà a assignar aquest nom al servidor Linkat, per tal que passi a fer la feina que fins ara havia fet el servidor Windows.

Assegureu-vos que tots els ordinadors de la xarxa atesos pel servidor Windows estiguin apagats o desconnectats.

Canvieu el nom al servidor Windows per tal que ja no sigui "argo1". Podria ser, per exemple, "antic-argo1". Per efectuar aquesta operació consulteu la documentació del servidor Windows, ja que els passos a seguir depenen de la versió. Generalment es troba a la pestanya principal de les propietats del sistema.

Un cop canviat el nom, apagueu el servidor Windows.

Tot seguit, des de l'escriptori del servidor Linkat feu Aplicacions - Executa una aplicació... i escriviu:

gnomesu gedit /etc/samba/smb.conf
(demanarà la contrasenya d'administració)

S'obrirà un editor de text. Afegiu aquesta línia al final de la secció [global]:

netbios aliases = argo1

Deseu el document i reinicieu l'ordinador.

A partir d'aquest moment els clients de la xarxa (tant Windows com Linkat) haurien de passar a treballar contra el nou servidor Linkat. Comproveu que es pugui accedir amb normalitat a les unitats compartides, i que tinguin el comportament esperat.