Wiki Linkat

Migració d'usuaris LDAP

De Wiki Linkat

Aquesta documentació explica com realitzar una migració d'usuaris LDAP entre servidors de centre Linkat.

Les dades que s'han d'exportar són les següents:

  • Usuaris
  • Grups
  • Domini

ATENCIÓ: Als exemples següents s'utilitza el nom de domini intracentre i la contrasenya de LDAPlncentre, cal modificar aquestes dades si no coincideixen amb les del vostre servidor.

Contingut

Exportació de les dades

Extracció d'usuaris

Per extreure usuaris d'una base de dades LDAP s'ha d'executar aquesta ordre en una consola del servidor de centre Linkat.

ldapsearch -x -L -D "cn=Administrator,dc=intracentre" -w lncentre "objectClass=posixAccount" > usuaris.txt

Aquesta ordre genera un fitxer anomenat usuaris.txt on es troben tots els usuaris del servidor que després es farà servir per importar-los al nou servidor de centre.

Extracció de grups

Per extreure els grups s'ha d'executar aquesta ordre:

ldapsearch -x -L -D "cn=Administrator,dc=intracentre" -w lncentre "objectClass=posixGroup" > grups.txt

Aquesta ordre genera un fitxer anomenat grups.txt on es troben tots els grups del servidor que després es farà servir per importar-los al nou servidor de centre.

Extracció del domini

Per extreure el domini del servidor s'ha d'executar aquesta ordre

ldapsearch -x -L -D "cn=Administrator,dc=intracentre" -w lncentre "objectClass=sambaDomain" > domini.txt

Extracció de màquines afegides al domini

A la Linkat 3 la unitat organitzativa que emmagatzema s'anomena Computers, però a Linkat 4 com a Linkat Edu 11.4 s'anomena Machines Per tant, per extreure ordinadors afegits al domini s'ha d'executar aquesta ordre:

Linkat 3

ldapsearch -x -L -D "cn=Administrator,dc=intracentre" -w lncentre "objectClass=Computers" > ordinadors.txt

Linkat 4 i Linkat edu 11.4

ldapsearch -x -L -D "cn=Administrator,dc=intracentre" -w lncentre "objectClass=Machines" > ordinadors.txt

Importació de les dades

Abans d'importar els nous usuaris, s'ha d'eliminar el grup users ja que tindrà usuaris secundaris afegits. Aquesta operació es realitza amb l'ordre següent:

ldapdelete -x -D "cn=Administrator,dc=intracentre" -w lncentre "cn=users,ou=group,dc=intracentre"


Per Importar les dades dels fitxers usuaris.txt, grups.txt, domini.txt i ordinadors.txt, s'han d'executar les ordres següents:

ldapadd -x -D "cn=Administrator,dc=intracentre" -w linkat -c < usuaris.txt

ldapadd -x -D "cn=Administrator,dc=intracentre" -w linkat -c < grups.txt

ldapadd -x -D "cn=Administrator,dc=intracentre" -w linkat -c < domini.txt

ldapadd -x -D "cn=Administrator,dc=intracentre" -w linkat -c < ordinadors.txt