Wiki Linkat

Linkat KVM

De Wiki Linkat

Virtualització KVM


La virtualització és una tècnica que permet simular per programari una màquina física, és a dir, un ordinador amb la seva CPU, memòria, etc. La potència actual de les CPUs fa que es pugui fer servir la virtualització per fer funcionar sobre una màquina física diverses màquines virtuals que s'estan executant per programari. Les solucions de virtualització més conegudes són: VMWare, Virtualbox, Hyper-V i KVM entre d'altres. La virtualització KVM (Kernel-based Virtual Machine) és una tecnologia open source integrada al kernel de Linux i que permet que una màquina amfitriona pugui executar múltiples entorns aïllats anomenat màquines virtuals (VM). Així doncs es poden virtualitzar sistemes operatius diversos com ara GNU/Linux, BSD , Solaris, Windows, MacOS, entre d'altres.

L'únic requeriment que té la virtualització KVM és que la CPU de l'ordinador amfitrió ha de suportar les extensions de virtualització Intel VT o AMD-V


Paquet linkat-mp-kvm

Per tal de facilitar la instal·lació del sistema de virtualització KVM en Linkat, s'ha creat un paquet anomenat linkat-mp-kvm que permet instal·lar totes les dependències necessàries per poder fer funcionar aquest tipus de virtualització.


Abans però cal executar l'ordre següent per determinar si la CPU suporta les extensions de virtualització:


egrep -c '(svm|vmx)' /proc/cpuinfo 


Si en executar l'ordre anterior s'obté un resultat igual o superior a 1, vol dir que la CPU és capaç de suportar les instruccions i la tecnologia per virtualitzar.


Per instal·lar aquest paquet, cal executar les ordres següents:


sudo apt install linkat-mp-kvm


Aquest paquet instal·la les dependències següents:


qemu qemu-kvm libvirt-bin bridge-utils virt-manager


Nota: En Ubuntu 20.04 els paquets que s'han d'instal·lar són:

sudo apt install qemu-kvm libvirt-daemon-system libvirt-clients bridge-utils virtinst virt-manager


Un cop instal·lat el paquet, si s'executa l'ordre:

sudo kvm-ok 

hauria de mostrar per pantalla la informació següent:


INFO: /dev/kvm exists
KVM acceleration can be used


Finalment, és necessari afegir com a grup secundari libvirtd i kvm a l'usuari que hagi de fer anar la virtualització KVM.


Aquesta tasca es pot fer des de consola:


sudo adduser USUARI libvirt 
sudo adduser USUARI kvm


Per a més informació sobre com fer funcionar la virtualització KVM, es pot consultar la URL següent:

vidatecno.net/como-usar-kvm-con-virtual-machine-manager/