Wiki Linkat

Lego WeDo Linkat edu en 14.04 i 12.04

De Wiki Linkat

LEGO WeDo és un kit per als estudiants que els permet iniciar-se a la robòtica d'una forma senzilla. Aquest kit pot fer-se servir amb el programari Scratch ja que disposa de suport per a aquest tipus de kit. Tot i així, cal fer una modificació per tal que el Kit LEGO WeDo funcioni a través del port USB. Aquesta modificació consisteix en la creació del fitxer 99-wedo.rules dins del directori /etc/udev/rules.d


Per crear aquest fitxer, cal executar des de consola l'ordre:

gksu gedit /etc/udev/rules.d/99-wedo.rules


Aquest fitxer ha de contenir la línia següent:

ATTRS{idVendor}=="0694", ATTRS{idProduct}=="0003", SUBSYSTEMS=="usb",
ACTION=="add", MODE="0666", GROUP="plugdev"

Finalment, es desen els canvis i es reinicia l'ordinador o bé s'executa des de consola l'ordre:

sudo udevadm control --reload-rules

Un cop reiniciat l'ordinador, el kit LEGO WeDo podrà fer-se servir des del programa Scratch.