Wiki Linkat

Ksociograma

De Wiki Linkat

Ksociograma:

És una aplicació informàtica per al seu ús en l'aula en la confecció de sociogrames escolars. Un sociograma escolar és un tipus especial de test, en el qual s'estableixen de forma gràfica les relacions socials entre cadascun dels nostres alumnes, i estant donat suport per tècniques estadístiques que donen major fiabilitat als resultats. Està en desenvolupant donada la necessitat de tenir una eina informatitzada que ens aporti una avaluació del grup del que el professor és tutor; i aquesta avaluació versa sobre les interaccions socials que existeixen entre el nostre alumnat. Entenent que el tutor de classe és més que un simple catalogador d'alumnes en una escala de puntuacions, existeix la necessitat de l'ús d'aquest tipus d'avaluacions per a:


  • conèixer al nostre alumnat profundament en les seves relacions
  • conèixer subjectes que necessiten ajuda per a la seva integració


Nota: Per entrar al programa com a administrador, cal entrar amb l'usuari: admin i la contrasenya: ksocio


Per a més informació podeu consultar la pàgina web: http://www.xtec.cat/~dfortuny/projecte/educatiu/ksociograma.htm