Wiki Linkat

Instal lacio Configuracio Equipaments Linkat3

De Wiki Linkat

Protocol d’instal·lació i configuració dels laptopts educat1x1 amb Linkat GNU/Linux 3.0 i Windows


1- Instal·lació dels sistemes operatius:


1.1- Ordre d’instal·lació dels sistemes operatius:


A l’hora d’instal·lar els sistemes operatius es procedirà primer a fer la instal·lació del sistema operatiu Windows i posteriorment Linkat GNU/Linux per tal de preservar el gestor d’arrencada de Linkat.


L’idioma escollit per fer les instal·lacions dels dos sistemes operatius serà el català.


En el cas de Linkat 3.0, es triarà el perfil Autònom per fer la instal·lació del sistema operatiu.


1.2- Particionament del disc


- Es crearan un mínim de cinc particions:

- Sistema operatiu Windows (format NTFS), muntada com a unitat C:

- Partició de dades (format NTFS), muntada com a D: a Windows, i com a “/windows/d” a Linkat.

- Partició d’intercanvi (format swap) per a Linkat GNU/Linux

- Partició principal Linkat GNU/Linux (format Ext3)

- Partició per al sistema de restauració de l’equip.


- Pel que fa les mides de les particions, l’espai assignat a les particions dels sistemes operatius Linkat i Windows tindran la mateixa mida, no inferior a 20 Gb.


- La mida de la partició d’intercanvi o swap serà equivalent a la màxima memòria RAM que pugui tenir el Netbook i no inferior a 2 Gb.


2- Post-instal·lació:


El procés de post-instal·lació consistirà en la configuració, instal·lació de programari addicional, de connectors, creació d’usuaris, etc i en general tot allò que sigui necessari per a un ús adient del Netbook per part de l’usuari final.


En cas que no s’especifiqui res, les pautes que tot seguit es donen afecten als dos sistemes operatius instal·lats Linkat i Windows.


L’idioma de les aplicacions que s’instal·lin serà el català sempre que sigui possible.


2.1.- Actualització dels sistemes operatius:


Windows:


S’instal·larà el darrer Service Pack corresponent al sistema operatiu Windows instal·lat i s’aplicaran els darrers pegats de seguretat.


Linkat GNU/Linux:


Es procedirà a actualitzar el sistema operatiu a través del YaST que es troba situat al menú: Sistema-> Sistema-> YaST. En concret, es farà servir el mòdul Gestió de programari del YaST. L’actualització es farà a través de l’opció: Actualitza del mateix mòdul. El procés d’actualització finalitzarà quan es comprovi que no queden més actualitzacions la qual cosa representa que aquest procés s’haurà de fer un mínim de dues vegades fins que no apareguin més actualitzacions.


La versió mínima del kernel de Linkat instal·lat serà la 2.6.27.45. Per comprovar-ho es pot escriure en una consola l’ordre: uname -a


Un cop actualitzat el sistema operatiu, es comprovarà que els repositoris definits al mòdul de YaST: Software repositoriess siguin els següents:


Nom del repositori:Linkat-3.0-Update

URL: http://download-linkat.xtec.cat/distribution/linkat-3.0/updates/

Prioritat 20

Habilitat: Sí

Actualització automàtica: Sí


Nom del repositori: openSUSE-Update

URL: http://download-linkat.xtec.cat/distribution/linkat-3.0/openSUSE_11.1/

Prioritat: 20

Habilitat: Sí

Actualització automàtica: Sí


Nom del repositori: Linkat-3.0

URL: http://download-linkat.xtec.cat/distribution/linkat-3.0/inst-source/dvd/

Prioritat: 50

Habilitat: Sí

Actualització automàtica: Sí


La resta de repositoris seran deshabilitats.


En el cas que el fabricant hagi incorporat un repositori extern (per exemple un repositori comunitatri de drivers, es marcaran les opcions: Habilitat i i Actualització automàtica i i se li assignarà una prioritat de 99


2.2- Creació d’usuaris i definició de contrasenyes:


Es crearan els usuaris alumne i argo. Un cop creats, se’ls deixa sense contrasenya iniciant una consola com a root i donant les ordres:


passwd alumne

(enter dues vegades)


passwd argo

(enter dues vegades)


Nota: S’han marcat paràgrafs amb la imatge [[Image:]]. Aquesta imatge implica que l’acció a la qual es fa referència s’ha de realitzar per als usuaris alumne i argo.

Windows:


L’usuari administrador en Windows no tindrà contrasenya.


Linkat:


Es procedirà a la descàrrega i instal·lació de l’aplicatiu següent:


http://download-linkat.xtec.cat/d83/1x1_scripts/Canvi_Contrasenya/Instal_lador_Canvi_Contrasenya_root.run


Un cop descarregat cal donar al fitxer atribut d’execució (chmod +x) i executar-lo com a root.


La instal·lació d’aquest aplicatiu farà aparèixer la llençadora Mostra contrasenya ubicada al menú:

Aplicacions-> Utilitats -> Més programes


Es verificarà que executant aquesta llençadora s’obtingui una cadena de 4 caràcters alfanumèrics. Aquesta cadena, que s’obté a partir de l’adreça MAC de l’adaptador wifi, serà la contrasenya predeterminada de l’usuari root en aquest equip.


En aquest punt cal reiniciar l’ordinador per aplicar els canvis.


2.3- Instal·lació de programes, connectors i configuració dels aplicatius:


Es procedirà a la instal·lació, configuració i verificació del funcionament dels programes i connectors següents:


2.3.1- Còdecs multimèdia:


Linkat:


La instal·lació de còdecs multimèdia en Linkat es farà seguint les indicacions que apareixen a la pàgina:


http://linkat.xtec.cat/portal_linkat/wikilinkat/index.php/Còdecs


En concret, es farà servir el 1-Click Install següent:


http://download-linkat.xtec.cat/distribution/linkat-3.0/scripts/ymp/codecs-i-programari-addicional.ymp


per instal·lar els còdecs multimèdia necessaris en Linkat 3.


2.3.2- Paquet ofimàtic:


Windows:


S’instal·larà la darrera versió disponible en català del paquet ofimàtic OpenOffice i que es podrà descarregar des de la pàgina web:


http://www.softcatala.org/wiki/Rebost:OpenOffice.org


Linkat:


La instal·lació del paquet ofimàtic OpenOffice es realitza de forma automàtica en Linkat.


[[Image:]]En tots dos sistemes operatius, caldrà habilitar l’opció: “Connector per al navegador” que es troba dins del menú: Eines-> Opcions-> Internet


2.3.3- Navegadors d’Internet:


[[Image:]]La pàgina d'inici dels navegarors serà: http://www.edu365.cat


Windows:


El sistema incorporarà com a mínim els navegadors següents: Mozilla Firefox, Google Chrome i Internet Explorer en les seves versions més actualitzades.


Mozilla Firefox:

http://www.mozilla-europe.org/ca/firefox/


Googel Chrome:

http://www.google.com/chrome?hl=ca


Linkat:


Linkat ja incorpora de sèrie el navegador Mozilla Firefox per la qual cosa es procedirà a descarregar i instal·lar el navegador Google Chrome de la pàgina:


http://www.google.com/chrome/eula.html?platform=linux&hl=ca


2.3.4- Instal·lació dels connectors o plugins dels Navegadors d’Internet:


Per completar la instal·lació dels navegadors, es procedirà a instal·lar els plugins següents i a verificar el seu correcte funcionament en els perfils dels usuaris: alumne i argo


Es procedirà a la instal·lació dels plugins següents:


Windows:


Tot seguit s’especifiquen els plugins i la relació d’URLs des de les quals es podran descarregar els plugins necessaris per als navegadors. S’hauran d’instal·lar les versions més actuals dels connectors següents:


Java:

URL de descàrrega:http://www.java.com/en/download/manual.jsp


Flash:

URL de descàrrega: http://get.adobe.com/es/flashplayer/


Silverlight:

URL de descàrrega:http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=107362


RealPlayer:

URL de descàrrega:

http://es.real.com/download/player/win/sp/es/?src=fd_rpsp_free_es&rsrc=fd_rpsp_free_es


Acrobat Reader:

URL de descàrrega: http://get.adobe.com/reader/


Linkat:


El perfil autònom de Linkat ja incorpora gairebé tots els plugins i programes necessaris. Així doncs es procedirà a instal·lar els plugins Moonlight (Novell Moonlight 2.2 o superior), RealPlayer i actualitzar el plugin de Flash:


[[Image:]] Moonlight:


El connector Moonlight s’ha de descarregar des de la URL:


http://www.go-mono.com/moonlight/


Per tal de provar el plugin multimèdia, caldrà accedir a la URL:


http://silver-dude.webs.com/calculator/default.html


Aquesta pàgina conté una calculadora virtual. Quan es carregui, cal fer clic amb el botó dret del ratolí i seleccionar l’opció:"Install Microsoft Media Pack".


RealPlayer:


La instal·lació del programa RealPlayer i del seu connector es farà segons les indicacions que hi ha a:


http://linkat.xtec.cat/portal_linkat/wikilinkat/index.php/Completar_la_instal·lació#Real_Player


Flash:


S’actualitzarà el plugin de Flash seguint les especificacions que hi ha a:


http://linkat.xtec.cat/portal_linkat/wikilinkat/index.php/Actualització_a_Flash_Player_10.1


2.3.5- Programari addicional i configuracions específiques:


Windows:


S’instal·larà la versió windows de l’aplicatiu Google Earth


http://earth.google.es/


Linkat:


Google Earth: Se seguiran les instruccions que hi ha a:


http://linkat.xtec.cat/portal_linkat/wikilinkat/index.php/Completar_la_instal·lació#Instal·lació_del_Google_Earth


per instal·lar el programa.


Tfreezer: La instal·lació del programa Tfreezer es realitzarà a través del sistema de gestió de paquets de la Linkat: menú Sistema - Sistema - Instal·la el programari (demana la contrasenya de root) - buscar el paquet tfreezer, marcar-lo per a instal·lació i confirmar.


2.3.5.1.2- Instal·lacions i configuracions específiques de programes:


Gimp:


Windows:


La versió del Gimp en català es descarregarà de:


http://www.softcatala.cat/wiki/Gimp


Linkat:


S’instal·la de forma predeterminada amb la Linkat 3.


Audacity:


Windows:


S’instal·larà la darrera versió del programa Audacity en català de la URL:


Linkat:


[[Image:]] El programa audactiy s’instal·la per defecte amb la Linkat, però caldrà configurar-lo de forma que els dispositius de reproducció i enregistrament siguin de tipus pulse tal i com s’especifica a:


http://linkat.xtec.cat/portal_linkat/wikilinkat/index.php/Audacity


VLC:


Windows:


El programa VLC s’instal·larà de:


http://www.videolan.org/vlc/


Linkat:


[[Image:]] El programa VLC s’instal·la juntament amb els còdecs, però s’ha de configurar de forma que la sortida d’àudio es faci a través del sistema de so OSS tal i com s’indica a:


http://linkat.xtec.cat/portal_linkat/wikilinkat/index.php/VLC


2.3.5.1.3- Configuració del gestor de xarxes:


Windows:


El gestor de xarxes inalàmbriques es configurarà tal i com s’indica a:


http://imae.wikispaces.com/P1x1-Proc-Connectar+Windows+a+WiFi+EduCat


Linkat:


[[Image:]] La connectivitat wifi es farà a través de l'eina de gnome Network Manager. En establir la primera connexió el sistema demana una contrasenya. És molt important deixar en blanc aquesta contrasenya (ignorant els avisos que es mostraran) ja que d’aquesta manera les connexions que es facin a xarxes sense fils a partir d’aquest moment es podran fer sense que aparegui el gestor de l’anell de claus.


En cas que ja s’hagués establert una contrasenya per a l’anell de claus de la xarxa wifi, s’ha d’eliminar des del menú Aplicacions - Utilitats - Seguretat - Contrasenyes i claus de xifratge.


2.3.5.1.4- Accés a la partició de dades:


Linkat:


[[Image:]] Es crearà una icona d’accés a la partició de dades (/windows/D) a l’escriptori gnome de cada un dels usuaris. Això es pot fer des d’una consola, donant les ordres:


cd ~/Desktop

ln -s /windows/d .


S’ha de comprovar que els usuaris tinguin drets de lectura i escriptura en aquesta unitat. Això s’aconsegueix fent que la partició de dades es munti al fitxer /etc/fstab amb el controlador anomenat “ntfs-3g”


2.3.5.1.5- Modificació de l’entrada del gestor gdm:


Linkat:


Després de validar-se dins de l’entorn gràfic com a root, es modificarà el comportament del gestor d’entrades gdm per tal que mostri els usuaris. S’haurà d’executar al comanda:


gconftool-2 --set "/apps/gdm/simple-greeter/disable_user_list" --type bool "false" --config-source xml:readwrite:/etc/gconf/gconf.xml.mandatory --config-source xml:readwrite:/etc/gconf/gconf.xml.defaults

2.3.5.1.7- Instal·lació de l’antivirus i configuració del tallafocs::


Windows:


S’instal·larà el paquet de seguretat Microsoft Security Essentials que es pot descarregar des de:


http://www.microsoft.com/security_essentials/


i s’habilitarà el tallafocs que porta el mateix sistema operatiu.


Linkat:


En Linkat no és necessari la instal·lació de cap antivirus degut a la robustesa del sistema operatiu.


Pel que fa el tallafocs, aquest s’habilitarà deixant obert del port corresponent al servei ssh. La instal·lació de l’aplicatiu de canvi de contrasenya (punt 2.2) securitza l’accés a aquest servei permetent que només l’usuari root hi tingui accés.