Wiki Linkat

Flash Player

De Wiki Linkat

Reproducció de fitxers Flash swf

A partir del 31 de desembre de 2020, el contingut flash de les pàgines web no es podrà reproduir amb les versions més noves dels navegadors ja que el contingut flash deixa d'estar suportat per part dels navegadors: www.adobe.com/products/flashplayer/end-of-life.html.


Malgrat que ja no es podrà veure el contingut fet amb tecnologia Flash, si que és possible d'obrir aquests fitxers amb el programa Flash Player Projector. La descàrrega d'aquest programa es fa des d'aquesta URL.


La versió de Flash Player Projector per a GNU/Linux descarrega un fitxer amb extensió .tar.gz que es pot descomprimir gràficament fent doble clic al fitxer o bé des de consola amb les ordres:

tar -zxvf flash_player_sa_linux.x86_64.tar.gz

Es recomana descomprimir el fitxer en una carpeta. A la carpeta s'hi trobaran els fitxers següents:Només cal fer doble clic al fitxer: flashplayer per executar el programa.


Un cop obert el programa, es poden obrir fitxers swf locals o bé introduir l'enllaç web cap al fitxer swf (p.e. http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/espauto3e.swf)D'aquesta forma s'ha pogut obrir correctament el contingut Flash del fitxer espauto3e.swf al qual es fa referència a la URL:
NOTA: Per obtenir l'enllaç cap al fitxer swf en una pàgina web, cal inspeccionar el codi de la pàgina. Per fer això, només cal clicar amb el botó dret del ratolí i seleccionar l'opció inspeccionar codi (segons el navegador pot canviar aquest nom). Un cop es disposa del codi font de la pàgina web, només cal cercar el fitxer swf. Normalment, si la pàgina web fa referència a un fitxer NOM.html, el nom del fitxer swf sol ser: NOM.swf.