Wiki Linkat

Filtre Dominis DNS

De Wiki Linkat

Com restringir l'accés a llocs web als quals s'hi accedeix a través de protocol https:


Aquesta recepta es basa en el fet que es disposa d'un servidor de DNS al centre educatiu.

Nota: Cal instal·lar el paquet bind al servidor


1- Cal editar o crear el fitxer /etc/named.conf.include el contingut del qual és el següent:

include "/etc/named.d/dominis_filtrats";


2- S'ha de crear el fitxer /etc/named.d/dominis_filtrats

El contingut del fitxer ha d'apuntar als dominis que es volen filtrar. En aquest cas es posa com a exemple l'accés als dominis ficticis llocs1.net i llocs2.net que és accessible a través de protocols http i https.

zone "llocs1.net" in {
    type master;
    file "master/dummy-block";
};
zone "llocs2.net" in {
	type master;
	file "master/dummy-block";
};

3- Finalment s'ha de crear el fitxer: /var/lib/named/master/dummy-block

el contingut del qual serà el següent:

$TTL 2D
@		IN SOA		localhost.	root.localhost. (
				2009061800	; serial
				3h		; refresh
				1h		; retry
				1w		; expiry
				1d )		; minimum

@		IN NS		localhost.
@		IN A	    127.0.0.1	
*		IN A		127.0.0.1

Així doncs, a nivell de DNS es pot bloquejar l'accés https als dominis llocs1.net i llocs2.net.