Wiki Linkat

Escriptoris Remots

De Wiki Linkat

L'eina Escriptoris Remots de la Linkat és una solució que permet la connexió a l'escriptori de la Linkat des d'un navegador web o des d'un client RDP.

Aquesta solució és interessant per executar aplicacions de la Linkat des d'un dispositiu mòbil, Chromebooks o també des de sistemes propietaris com ara Windows o MacOS.

Qualsevol dispositiu que disposi d'un navegador web amb suport HTML5 podrà executar un escriptori Linkat. Per ordinadors que no disponguin d'un navegador web actualitzat, també podràn realitzar la connexió des d'un client RDP.

La solució és multiusuari i amb suport de só.

Contingut

Instal·lació

La solució es troba paquetitzada als repositoris de la Linkat, per tant només s'ha d'instal·lar el paquet linkat-escriptoris-remots per disfrutar d'aquest servei.

La instal·lació es pot realitzar a qualsevol ordinador amb Linkat edu 16.04 instal·lat.

sudo apt update && sudo apt install linkat-escriptoris-remots 

Una vegada instal·lat, el servei es trobar disponible des la següent URL http://IP-ORDINADOR/
Per exemple: http://192.168.0.211/


Generació d'usuaris

El paquet instal·la una aplicació per generar usuaris d'escriptoris remots que es troba al menú Aplicacions / Linkat / Linkat Escriptoris Remots. Aquesta aplicació permet generar un usuari o un conjunt d'usuaris genèrics.

Pantalla principal del programa amb la possibilitat de donar d'alta usuaris específics o genèrics.

Alta d'usuari específic

En aquest exemple el programa dona d'alta a l'usuari david i amb la contrasenya que s'especifiqui. Aquest usuari és usuari local de l'ordinador i a més pot iniciar escriptoris remots.


Una vegada afegit l'usuari, aplicació pregunta si es vol donar d'alta un altre usuari. Si la resposta és afirmativa, el programa torna a la pantalla anterior on demana un nom d'usuari i una contrasenya.


Alta usuaris genèrics

En aquest exemple el programa dona d'alta 10 usuaris amb el prefix "alumne", per tant el nom d'usuari resultant serà: alumne1, alumne2, alumne3...

La contrasenya d'aquests usuaris és el seu nom d'usuari.

Usuari: alumne1
Contrasenya: alumne1

Connexió amb l'escriptori

Una vegada s'han creat usuaris d'escriptoris remots es pot connectar a l'esriptori remots des del navegador web o des d'un client RDP.

WEB

En aquest exemple, l'ordinador on està instal·lat el paquet linkat-escriptoris-remots disposa de la IP 192.168.0.211, per tant s'ha obrir un navegador i introduir aquesta IP tal com es veu a la imatge següent:


Introduint les dades de l'usuari d'escriptoris remots afegit anteriorment, podrem iniciar la sessió a dins d'un navegador web, en aquest exemple es fa servir el Mozilla Firefox v57.0.3.RDP

Per conectar per RDP s'ha d'instal·lar un client RDP, com ara el remmina.

sudo apt update && sudo apt install remmina