Wiki Linkat

Connexio Unitats Xarxa Servidor Centre

De Wiki Linkat

Muntatge de les unitats del servidor G, P, S i T a través de CIFS en Linkat edu 11.4

1- A l’ordinador local s’han de crear els usuaris: gestio, prof, argo i super

Nota: Aquests usuaris han d'existir també al servidor de centre


2- Cal crear els grups següents a l'ordinador local: Gestio, Professorat, Administradors


3- Cada usuari s'ha d'assignar a un grup principal i al grup secundari: users


Usuari: gestio - Grup principal: Gestio         - Grup secundari: users 
Usuari: prof   - Grup principal: Professorat    - Grup secundari: users 
Usuari: argo   - Grup principal: users 
Usuari: super  - Grup principal: Administradors - Grup secundari: users 


2- S’han de crear els directoris M, G, P, T i S al directori /media:


Nota: Al servidor Linkat edu 11.4 hi ha un nou recurs M anomenat Multimedia per la qual cosa es defineix per al seu muntatge. En cas de no existir aquest recurs al servidor (p.e. als servidors Linkat antics), no es muntaria i el procés continuaria sense cap incidència.


mkdir -p /media/G 

mkdir -p /media/P 

mkdir -p /media/T 

mkdir -p /media/S 

mkdir -p /media/M


Els propietaris i grups de cada carpeta són:


Unitat G: Usuari: root i Grup Gestio

Unitat P: Usuari: root i Grup Professorat

Unitat M: Usuari: root i Grup Professorat

Unitat T: Usuari: root i Grup users

Unitat S: Usuari: root i Grup Administradors


Codi:

 cd /media

chown root:Gestio G 

chown root:Professorat P 

chown root:Professorat M 

chown root:users T 

chown root:Administradors S Els directoris existents dins de la carpeta/media han de tenir els permisos següents:


P -> Permisos 770

M -> Permisos 770

S -> Permisos 775

T -> Permisos 777

G -> Permisos 770


Codi:

cd /media

chmod 770 P

chmod 770 M

chmod 775 S

chmod 777 T

chmod 770 G3- Editar el fitxer /etc/samba/cifstab


//192.168.0.240/P /media/P cifs credentials=/etc/samba/credentials_prof,uid=prof,gid=Professorat,file_mode=0660,dir_mode=0770 

//192.168.0.240/M /media/M cifs credentials=/etc/samba/credentials_prof,uid=prof,gid=Professorat,file_mode=0660,dir_mode=0770 

//192.168.0.240/S /media/S cifs credentials=/etc/samba/credentials_super,uid=super,gid=Administradors,file_mode=0665,dir_mode=0775 

//192.168.0.240/T /media/T cifs credentials=/etc/samba/credentials_argo,uid=argo,gid=users,file_mode=0666,dir_mode=0777

//192.168.0.240/G /media/G cifs credentials=/etc/samba/credentials_gestio,uid=gestio,gid=Gestio,file_mode=0660,dir_mode=0770

Nota: En cas de servidor Linkat, el recurs T es pot muntar amb la següent línia:

//192.168.0.240/T /media/T cifs guest,uid=argo,gid=users,file_mode=0666,dir_mode=0777Els fitxers de credencials es crearan al directori /etc/samba. Aquests fitxers hauran de tenir permisos 750 i pertànyer a root i grup root. El contingut d'aquests fitxers es mostra a continuació:


credentials_gestio:

username=gestio 

password=XXXX 


credentials_prof:

 username=prof
 
 password=XXXX


credentials_super:

 username=super
 
 password=XXXX


credentials_argo:

 username=argo
 
 password=


Nota: Canviar la contrasenya XXXX per la contrasenya que els usuaris tinguin al servidor de centre. En el cas de l'usuari argo, no se li assigna contrasenya.


El daemon rccifs és qui gestiona el muntatge de recursos a través d’aquest fitxer /etc/samba/cifs per la qual cosa cal garantir que s'iniciarà en arrencar el sistema:


Codi:

chkconfig cifs on 


Així doncs, un cop l'usuari entri a la seva sessió gràfica, les unitats ja quedaran muntades de forma automàtica al seu escriptori.


Nota: En cas de fer servir aquesta recepta amb portàtils, caldrà que la xarxa es configuri fent servir el YaST2 (mètode if-up) i no pas el NetworkManager. També caldrà carregar el servei cifs al final de tots els scripts per la qual cosa caldrà editar el fitxer:

/etc/init.d/after.local 

i introduir el contingut següent:

/etc/init.d/cifs restart