Squid+Dansguardian+Iptables

Bones,

Apuntar que a la guia del D83 la instrucció iptables que redirecciona les peticions al port 80 cap al 8080 estan pensades per a una situació real, amb una màquina amb dos targetes de xarxa, a efectes del curs els alumnes ho poden provar substituint

linux:~ # iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp -m tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-ports 8080

per

linux:~ # iptables -t nat -A PREROUTING -s ip_client/32 -p tcp -m tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-ports 8080

On ip_client serà la de la màquina sotmesa al filtrat. ( per exemple  192.168.2.43 )

Assegureu-vos que la passarel·la per defecte de la màquina client és la ip de la que executa el dansguardian i que aquesta darrera tingui el reenviament de paquets activat, per exemple.

route add default gw 192.168.2.42

echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

Vinga ...