Error al iniciar client a traves de LTSP

Hola bon dia!

he fet les probes del servidor i m'arranca la maquina client a traves del DHCP del servidor i em comença a carregant el kernel, el problema es que s'atura en la carga ( en el client ) , surt el següent error:

------------------------------
insmod /lib/modules/2.6.20.9-1/kernel/
running dhcpcd on port 67
eth0: link down    ( AQUI S'ATURA - ES QUEDA UN RATET ATURAR I SALTA AL ERROR SEGUENT)

ERROR ! dhcpcd failed
kernel pania - not syncing: attempted to kill init
------------------------------


He configurat el dhcp tal i com fica al manual


Se’t acut alguna idea!?!?
Hola,

Si estàs segur que el servidor LTSP es troba correctament configurat, llavors el problema que tens és que el driver de la placa de xarxa NO carregui juntament amb el nucli. Heu fet cap canvi en la placa de xarxa dels thin clients?

Si mires el directori /tftpboot/lts/2.6.x.x-ltsp-x/pxelinux.cfg

Hi trobaràs el fitxer: default

(Nota:2.6.x.x-ltsp-x és la forma genèrica de designar a un qualsevol dels tres nuclis de què disposa LTSP 4.2)

Aquest fitxer és l'encarregat del nucli que s'envia al terminal lleuger. Si un driver en concret no es carrega just en el moment d'iniciar el terminal pots editar l'arxiu: default i afegir-hi a continuació de la línia: append el nom del driver. Per exemple: e1000

Compte que amb aquest exemple faràs que tots els terminals agafin el driver e1000 (Intel 1 Gbps). Si vols afinar més la configuració, pots crear fitxers que portin com a nom la MAC address de les plaques en qüestió.

No és l'única forma així que et deixo alguns enllaços:

http://wiki.ltsp.org/twiki/bin/view/Ltsp/PXE

http://syslinux.zytor.com/pxe.php#config

http://syslinux.zytor.com/faq.php#configJoan de Gracia
Hola,

Fixa't en aquest nou enllaç:

http://flossic.loba.es/Contenidos/Manual_Distribuciones/ManualSuSE10/sec.deployment.remoteinst.boot.html

Et reprodueixo la informació del portal:

Quote

1.3.3. Arranque en PXE

En las especificaciones de Preboot Execution Environment (PXE) (ftp://download.intel.com/labs/manage/wfm/download/pxespec.pdf) se incluye alguna información técnica de fondo así como las especificaciones completas de PXE.

  1.

      Cambie al directorio del repositorio de la instalación y copie los archivos linux, initrd, message y memtest en el directorio /srv/tftpboot introduciendo lo siguiente:

      cp -a boot/loader/linux boot/loader/initrd
            boot/loader/message boot/loader/memtest /srv/tftpboot

  2.

      Instale el paquete syslinux directamente desde los CDs o DVDs de instalación con YaST.
  3.

      Copie el archivo /usr/share/syslinux/pxelinux.0 en el directorio /srv/tftpboot introduciendo lo siguiente:

      cp -a /usr/share/syslinux/pxelinux.0 /srv/tftpboot
         

  4.

      Cambie al directorio del repositorio de la instalación y copie el archivo isolinux.cfg en el directorio /srv/tftpboot/pxelinux.cfg/default introduciendo lo siguiente:

      cp -a boot/loader/isolinux.cfg /srv/tftpboot/pxelinux.cfg/default
         

  5.

      Edite el archivo /srv/tftpboot/pxelinux.cfg/default y elimine las líneas que comiencen por gfxboot, readinfo y framebuffer.
  6.

      Añada las siguientes entradas en las líneas append de las etiquetas por defecto failsafe y apic:

      insmod=e100

          Mediante esta entrada, se carga en los clientes PXE el módulo del núcleo para tarjetas de red de 100 MBits/s de Intel. Esta entrada depende del hardware del cliente y debe adaptarse en consecuencia. En caso de utilizar una tarjeta de red GigaBit de Broadcom, la entrada debería ser insmod=bcm5700.
      netdevice=eth0

          Esta entrada define la interfaz de red del cliente que debe utilizarse para la instalación en red. Sólo es necesaria si el cliente dispone de varias tarjetas de red y debe adaptarse en consecuencia. En el caso de que sólo se disponga de una tarjeta de red, esta entrada debe omitirse.
      install=nfs://ip_servidorinst/via_fuenteinst/CD1

          Esta entrada define el servidor NFS y la fuente de la instalación para la instalación del cliente. Sustituya ip_servidorinst por la dirección IP real del servidor de la instalación. via_fuenteinst debe sustituirse por la vía real a las fuentes de la instalación. Las direcciones de las fuentes HTTP, FTP y SMB son similares, excepto en el prefijo del protocolo, que debe ser http, ftp o smb.
          [Important] Importante

          Si necesita pasar otras opciones de arranque a las rutinas de instalación, tales como parámetros de inicio de VNC o SSH, añádalas a la entrada install. En la Sección 1.4, “Arranque del sistema de destino para la instalación” se ofrece un resumen de los parámetros y algunos ejemplos.

      A continuación se incluye un ejemplo de archivo /srv/tftpboot/pxelinux.cfg/default. Ajuste el prefijo del protocolo de la fuente de la instalación para que se corresponda con la configuración de la red, y especifique el método que prefiera para conectarse al instalador añadiendo las opciones vnc y vncpassword o ssh y sshpassword a la entrada install. Las líneas separadas por \ deben introducirse en una sola línea, sin salto de línea y sin \.

      default linux
             
      # default
      label linux
        kernel linux
          append initrd=initrd ramdisk_size=65536 insmod=e100 \
          install=nfs://ip_instserver/path_instsource/product
         
      # failsafe
      label failsafe
        kernel linux
        append initrd=initrd ramdisk_size=65536 ide=nodma apm=off acpi=off \
        insmod=e100 install=nfs://ip_instserver/path_instsource/product

      # apic
      label apic
        kernel linux
        append initrd=initrd ramdisk_size=65536 apic insmod=e100 \
        install=nfs://ip_instserver/path_instsource/product

      # manual
      label manual
        kernel linux
        append initrd=initrd ramdisk_size=65536 manual=1

      # rescue
      label rescue
        kernel linux
        append initrd=initrd ramdisk_size=65536 rescue=1

      #  memory test
      label memtest
        kernel memtest

      # hard disk
      label harddisk
        kernel
        linux append SLX=0x202

      implicit    0
      display      message
      prompt      1
      timeout      100

      Sustituya ip_servidorinst y via_fuenteinst por los valores correspondientes a su configuración.

      La siguiente sección sirve como breve referencia de las opciones de PXELINUX utilizadas en esta configuración. Hay más información sobre las opciones disponibles en la documentación del paquete syslinux que se encuentra en /usr/share/doc/packages/syslinux/.Joan de Gracia
Un exemple de fitxer default ja modificat podria ser:

prompt 0
label linux
  kernel bzImage-2.6.16.1-ltsp-2
  append rw root=/dev/ram0 initrd=initramfs.gz insmod=e1000


La part final (insmod=e1000) especifica quin driver s'ha d'enviar via TFTP. La feina que et resta per fer és determinar quina ehternet tens.


Joan de Gracia
Ok moltes gracies, el error no era del driver al final, el problema es que amb la maquina client arrancava per una targeta integrada en placa i també tenia ficada una Realtek i quan carregava el driver deixava de funcionar la de la placa base i volia iniciar amb l’altre, simplement la he treta i ara funciona correctament. Ara ja arranca linkat al 100% i funciona amb LDAP i preparat per a fer feina i sense disc dur

El problema que tinc es que, quan li dic, des de la maquina client, de aturar la maquina, no la atura sinó que tanca la sessió i em torna a demanar el usuari i contrasenya i per molt que li digui " desconnectar " no fa res i no hi ha manera de que s’apagui sola, teniu alguna idea?

Igualment estic molt agraït per tot el suport que ens doneu des d’aquest portal ja que so distribuïdors a la banda de Tarragona i ens agrada molt el suport que estem rebent.
Salutacions
Una altre pregunta!

Cuant arranques la linkat en un client a traves de la xarxa... com pots fer perquè el CD-ROM que faci servir la imatge sigui la de la pròpia maquina i no la del Servidor!?