Unitat "T" inaccessible

Hola, al centre tenim la boca "T" a la que no hi podem accedir-hi, a les demés "P" "S" si podem, he revisat els permisos de totes tres carpetes al servidor i semblen correctes però no hi manera de accedir-hi desde cap ordinador am Windows. Sabeu què ha pogut passar?

Mercès
P.D. Aixó ha passat avui dilluns, la setmana pasada anava to correcte :(
Hola,

Has comprovat si tens suficient espai al disc? Ves al servidor i comprova que tinguis accés al directori T.

Si estàs al servidor, la ruta és /srv/exports/T, a veure si veus alguna cosa estranya.

Salut.

Projecte Linkat
Hola, mercés per contestar, en un principi no he mirat si hi ha espai lliure al disc dur però totes les carpetes hi son accecibles al servidor (G, D, S, T i P) i pels demés ordinadors de la XARXA (excepte la T), l'extrany es que ni com a "super" hi puc accedir i el més extrany es que l'accès a P i S surt bè (\\192.168.0.240\P Samba etc.....) i la T surt \\192.168.0.240\T i sota surt "NTFS" que es el que no em quadra. Com a comentari adicional, tenim un altre servidor amb Windows 2003 Server d'ús exclusiu per direcció i per fer còpies de seguretat de les carpetes T, S, P i Direcció en disc dur apart.

Ja dic que és estrany, ha pasat durant el cap de setmana, ningú més tè accés al servidor ni coneixements per "trencar-lo".

Com a dita final, soc usuari avençat en Linux, concretament Debian i derivats (Ubuntu, LinuxMint, etc), l'unica diferència que de moment estic trobant es el canvi de lloc de les carpetes httdocs i compartides entre Debian i OpenSuse.
P.D. M'oblidava, Cobian a Windows Server 2003 tampoc té acceś per fer-hi la còpia de seguretat.
Hola una altra vegada, desde el meu portàtil amb ubuntu i com a super i puc accedir a totes les carpetes del servidor, en canvi amb els pc's del centre amb Windows7 no hi puc accedir-hi.

M'imagino que s'ha corromput o alterat l'arxiu de configuració de LDAP, si es així, quina seria la configuració correcte?
Hola,

quina versió de Windows 7 tens? Ens hem trobat a vegades amb versions Home que d'un dia a un altre deixen de funcionar la connexions a servidors Windows.

S'ha d'afegir una clau de registre:

HKEY_LOCAL_MACHINE / SYSTEM / Current Control Set / Control / Lsa →
Nuevo → Valor DWORD (32bits) - LmCompatibilityLevel → Valor “1”

Salut.

Projecte Linkat
Mercès per la resposta, ara ho provo.

De tota manera, t'envio el fitxer /etc/samba/smb.conf per si trobes alguna cosa que jo no hi hagi vist, tambè t'agrairia si em pots dir el permisos d'usuaris i grups de les carpetes G, P, S i T per si hi ha alguna que s'hagi modificat.

Molt agraït per les respostes.

Quote


# smb.conf is the main Samba configuration file. You find a full commented
# version at /usr/share/doc/packages/samba/examples/smb.conf.SUSE if the
# samba-doc package is installed.
# Date: 2005-06-28
[global]
workgroup = intracentre
printing = cups
printcap name = cups
printcap cache time = 750
cups options = raw
# printer admin = @ntadmin, root, administrator
map to guest = Bad User
include = /etc/samba/dhcp.conf
logon path = \\%L\profiles\.msprofile
logon home = \\%L\%U\.9xprofile
logon drive = P:
security = user
encrypt passwords = yes
ldap admin dn = cn=Administrator,dc=intracentre
ldap suffix = dc=intracentre
domain logons = No
ldap idmap suffix = ou=Idmap
ldap machine suffix = ou=Machines
local master = yes
passdb backend = ldapsam:ldap://localhost smbpasswd
wins support = Yes
add machine script = /usr/sbin/useradd -c Machine -d /var/lib/nobody -s /bin/false %m$
preferred master = auto
ldap group suffix = ou=group
ldap user suffix = ou=people
idmap backend = ldap:ldap://127.0.0.1
netbios name = servidor
[homes]
comment = Home Directories
valid users = %S, %D%w%S
browseable = No
read only = No
inherit acls = Yes
guest ok = no
printable = no
[profiles]
comment = Network Profiles Service
path = %H
read only = No
store dos attributes = Yes
create mask = 0600
directory mask = 0700
browseable = no
guest ok = no
printable = no
[users]
comment = All users
path = /home
read only = No
inherit acls = Yes
veto files = /aquota.user/groups/shares/
browseable = No
guest ok = No
printable = No
[groups]
comment = All groups
path = /home/groups
read only = No
inherit acls = Yes
browseable = No
guest ok = No
printable = No
[programari]
comment = Programari
path = /srv/exports/S
read only = Yes
browseable = Yes
guest ok = Yes
printable = No
force create mode = 664
force directory mode = 775
create mask = 664
[treball]
comment = Treball
path = /srv/exports/T
read only = No
force group = nogroup
force user = nobody
writeable = Yes
browseable = Yes
guest ok = Yes
printable = No
write ok = true
force create mode = 666
force directory mode = 777
create mask = 666
[professorat]
comment = Professorat
path = /srv/exports/P
read only = No
writeable = Yes
browseable = Yes
guest ok = No
printable = no
write ok = true
force create mode = 664
force directory mode = 775
create mask = 664
[gestio]
comment = Gestio
path = /srv/exports/G
read only = No
writeable = Yes
browseable = Yes
guest ok = No
printable = no
write ok = true
force create mode = 664
force directory mode = 775
create mask = 664
# Non-browseable aliases for mixed environments compatibility
[S]
comment = Programari
path = /srv/exports/S
read only = Yes
browseable = No
guest ok = Yes
printable = No
force create mode = 664
force directory mode = 775
[T]
comment = Treball
path = /srv/exports/T
read only = No
force group = nogroup
force user = nobody
writeable = Yes
browseable = No
guest ok = Yes
printable = No
write ok = true
force create mode = 666
force directory mode = 777
[P]
comment = Professorat
path = /srv/exports/P
read only = No
writeable = Yes
browseable = No
guest ok = No
printable = no
write ok = true
force create mode = 664
force directory mode = 775
[G]
comment = Gestio
path = /srv/exports/G
read only = No
writeable = Yes
browseable = No
guest ok = No
printable = no
write ok = true
force create mode = 664
force directory mode = 775
create mask = 664
P.D. No puc editar el misatge, fem servir Windows 7 Professional 64 bits
Amunt
Aquests són els permisos dels directoris

drwsrws---+ 4 root Administradors 4096 19 set 14:13 G
drwsrws---+ 2 root Professorat 4096 27 ago 13:23 M
drwsrws---+ 5 root Professorat 4096 3 des 11:31 P
drwsrwsr-x+ 5 root Administradors 4096 12 nov 08:40 S
drwxrwxrwx+ 5 nobody Administradors 4096 12 nov 10:28 T

Projecte Linkat