Baixa massiva d'Usuaris?

Que tal?
Be, portem mes o menys un mes amb un aula d'informatica amb Linkat 3 i terminals lleugers.
Gracies als pots d'aquest forum he pogut anar configurant, fent i desfen per puguer anar funcionant.
El primer problema que se'ns va plantejar va ser l'assignació dels usuaris, la qual cosa finalment vam solucionar creant, amb l'scrip "Alta_massiva" un usuarí anomenat Alumne ,per als nens, amb un nombre igual al nombre de màquines de les que disposem a l'aula dìnformàtica, i per al mestres un anomenat mestre, cadasqun amb un tipus diferent d'escriptori.

El problema que tinc ara es que per eleiminar els usuaris que em sobren, hi ha forma d'eliminar-los tots alhora?
I, quan vull restaurar un usuarí que s'ha modificat, com torno a crear-lo amb el mateix escriptori que tenia?, amb l'alta massiva quan detecta qeu existeix l'alumne1, no funciona.


I finalment, podria jo configurar un tipus d'escriptori amb carpetes, fons, etc.. i crear un perfil específic per fer un alta massiva??

Gracies.
Hola.
Per Esborrar massivament un conjunt d'usuaris de Ldap a Linkat, pots usar els scripts que vaig penjar fa temps a:
http://linkat.xtec.net/portal/index.php?module=pnForum&func=viewtopic&topic=565 amb el nom de "fitxers.zip", pero ara sembla ser que ja no es pot descarregar. Per tant, et copio solament els passos a fer per crear l'script que serveix per a fer una baixa massiva dels usuaris:

1. Crea el fitxer "baixa.csv" amb la llista de usuaris a esborrar:
uid=usuari1,ou=people,dc=intracentre
uid=usuari2,ou=people,dc=intracentre
.......

2. Crea un fitxer de nom: "esborra_usuaris.sh" amb el contingut següent i executa'l:
#/!bin/bash
#Esborrat massiu de usuaris i els seus directoris. Es necessari disposar en
# el mateix directori on estigui aquest script del fitxer baixa.csv
for i in `cat baixa.csv | cut -f1 -d','|cut -f2 -d=`
do
rm -r -f /home/$i
done
ldapdelete -x -D "cn=Administrator,dc=intracentre" -f baixa.csv -W


Ara bé, justament, si tens un Servidor amb la Linkat 3.0, la utilització de l'Aplicatiu Usuaris v0.4 (disponible a: http://www.xtec.cat/~aguillam/ausuaris) et permetrà fer les altes massives i/o modificació massiva amb un perfil especific tal com demanes, per crear el perfil per defecte has de crear el fitxer "maquetaUsuari.tar.gz", tal com es diu en l'apartat 5 "Buida la carpeta a opcions per defecte", això et permetra crear un tipus de escriptori, amb carpetes i fons com vulguis.

També et permetrà eliminar, si vols, tots els usuaris alhora o parcialment i moltes altres coses més que trobaràs en la descripció del programa.
Artur.